img

Урбанистички пројекти

2024. година

Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонска разрада локације за изградњу пољопривредног комплекса на к.п. бр. 50 к.о. Кленак са саобраћајним прикључцима на к.п. бр. 2155 к.о. Кленак

Урбанистички пројекат урбанистичко - архитектонска разрада локације за доградњу хотела "Гарнет" у улици Ј.Н.А. у Руми на к.п 1056 и 1057 к.о. Рума са саобраћајним прикључцима на к.п. бр. 7297 к.о. Рума

Урбанистички пројекат са урбанистичко-архитектонском разрадом локације за изградњу Retail parka, спратности П+О, на кат. парцелама  бр. 3165, 3154, 3155, 3156 и 7320/3  к.о. Рума, у Руми