img

Стамбене заједнице

- Упутство за формирање стамбених заједница

- Закон о становању и одржавању зграда

- Презентација Законa о становању и одржавању зграда

 

 

Правилници

- Правилник о садржини регистра и документацији потребној за регистрацију и евиденцију података о стамбеним заједницама, као и начину подношења података и докумената

- Правилник о програму испита и начину полагања испита, условима за стицање и одузимање лиценце за професионалног управника и садржини регистра професионалних управника

- Правилник о врсти, обиму и динамици активности текућег и инвестиционог одржавања зграда и начину сачињавања програма одржавања

 

Обрасци

- Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице

- Образац пријаве за регистрацију стамбене заједнице додатак

- Записник са седнице и одлука о избору управника стамбене заједнице

- Записник са седнице скупштине стамбене заједнице

Општинске одлуке

- Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији Општине Рума

- Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и накнаде за рад принудно постављеног професионалног управника

 

 Опширније на сајту Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре stanovanje.gov.rs.