img

Одељење за урбанизам и грађење

 

 Шеф одељења:

 Тања Урбан,  tanjaurban@ruma.rs

 Заменик шефа одељења:

 Ивана Орловић Зличић

 Адреса:

 Орловићева 5

 Телефони: 433-910, 433-911, 433-912

 

 

Издавање локацијских услова

 

Орловићева број 5, соба број 15

022/433-910, 433-911, 433-912 и 433-913

 

 

Издавање грађевинске и употребне дозволе

 

Контакт:

Ива Гршић, Љиљана Ђукић, Владислава Повић Орловићева број 5, соба број 17

022/433-910, 433-911, 433-912 и 433-913

 

Водич кроз дозволе за изградњу

Просторни план Општине Рума

 

Захтев за издавање потврде о усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким планом

Захтев за издавање потврде о усклађености пројекта парцелације-препарцелације са урбанистичким планом

Захтев за издавање сагласности за потребе израде елабората геодетских радова

 

 

 


Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (2.12.2019.)


Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (20.7.2020.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (12.11.2020.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (26.2.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (8.3.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (8.3.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (29.3.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (2.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (2.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (14.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (14.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (14.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (14.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (14.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (14.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (14.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (14.4.2021.)

Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (14.4.2021.)