img

Урбанистички послови

Контакт: Славица Матић,

Адреса: Орловићева 5

Телефони: 433-910, 433-911, 433-912

Захтеви за усклађеност урбанистичко-техничке документације са планском документацијом Општине Рума:

- Захтев за издавање потврде о усклађености урбанистичког пројекта са урбанистичким планом

- Захтев за издавање потврде о усклађености пројекта парцелације-препарцелације са урбанистичким планом

- Захтев за издавање сагласности за потребе израде елабората геодетских радова