img

Захтеви

Одељење за општу управу и заједничке послове (више информација на страници Одељења)

Виртуелни матичар (изводи из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих, уверење о држављанству)

 

 

 

 

Одељење за друштвене делатности (више информација на страници Одељења)

- ЗАХТЕВ за остваривање права на новчану помоћ за лечење деце од малигних и других тешких болести

- ИЗЈАВА

Родитељски додатак

- ЗАХТЕВ за остваривање права на РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК

- ЗАХТЕВ за издавање УВЕРЕЊА о коришћењу права на ДЕЧИЈИ ДОДАТАК-ИНО УВЕРЕЊЕ

- ПРИЈАВА настале ПРОМЕНЕ корисника права ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на новчана средства за ИЗГРАДЊУ, УЧЕШЋЕ У КУПОВИНИ, ОДНОСНО КУПОВИНУ ПОРОДИЧНО-СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ ИЛИ СТАНА по основу рођења детета

Породиљско одсуство

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ, односно НАКНАДУ ПЛАТЕ за време породиљског одсуства

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ, односно НАКНАДУ ПЛАТЕ за време породиљског одсуства

и одсуства са рада ради НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ, односно НАКНАДУ ПЛАТЕ за време одсуства са рада ради

НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ЗАРАДЕ, односно НАКНАДУ ПЛАТЕ за време породиљског одсуства

и одсуства са рада или рада са ПОЛОВИНОМ пуног радног времена ради ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ОСТАЛЕ НАКНАДЕ по основу РОЂЕЊА и НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ОСТАЛЕ НАКНАДЕ по основу ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

- РЕШЕЊЕ о ПОРОДИЉСКОМ ОДСУСТВУ и ОДСУСТВУ СА РАДА ради НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за ВЕШТАЧЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНОГ стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада

са половином пуног радног времена по основу ПОСЕБНЕ НЕГЕ ДЕТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на МАТЕРИНСКИ ДОДАТАК за НЕЗАПОСЛЕНЕ МАЈКЕ за треће/четврто дете

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПОРОДИЉАМА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ за ПРВОРОЂЕНО ДЕТЕ

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ ТРУДНИЦАМА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ТРОШКОВА за ВАНТЕЛЕСНУ ОПЛОДЊУ

Служба борачко - инвалидске заштите

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ПОРОДИЧНУ и УВЕЋАНУ ПОРОДИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ и ДОДАТАК за

РОДИТЕЉА ПАЛОГ БОРЦА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ЛИЧНУ ИНВАЛИДНИНУ

- ЗАХТЕВ за остваривање права - НЕЗАПОСЛЕНОСТ- ИНВАЛИДСКИ ДОДАТАК ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ РАТНЕ ВОЈНЕ

ИНВАЛИДЕ

- ЗАХТЕВ за остваривање права на НАКНАДУ ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ПОВЕЋАЊЕ ПРОЦЕНТА ИНВАЛИДИТЕТА

- ЗАХТЕВ за остваривање права на једнократну ПОМОЋ у СЛУЧАЈУ СМРТИ корисника

- ЗАХТЕВ за остваривање права на ОРТОПЕДСКО ПОМАГАЛО

- ЗАХТЕВ за остваривање права на МЕСЕЧНО НОВЧАНО ПРИМАЊЕ

- ЗАХТЕВ за остваривање права на БОРАЧКИ ДОДАТАК

Повереништво за избеглице

- ЗАХТЕВ за укидање статуса ИЗБЕГЛОГ ЛИЦА

- ЗАХТЕВ за накнадну регистрацију

- ЗАХТЕВ за издавање САГЛАСНОСТИ за ПРОМЕНУ БОРАВИШТА

- ЗАХТЕВ за добијање ПОТВРДЕ да ли се лице налази/не налази у БАЗИ ПОДАТАКА

- ЗАХТЕВ за накнаду ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА за ИЗБЕГЛА и РАСЕЉЕНА ЛИЦА

 

 

Урбанистички послови (више информација о потребним документима на страници Одељења за урбанизам и грађење)

Водич кроз дозволе за изградњу

Просторни план Општине Рума

Тарифник

 

 

 

 

 

 

 

 

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду (више информација о потребним документима на страници Одељења)

Почевши од 03.01.2018. годинe захтеви за трансфер средстава из буџета општине Рума предвиђених Одлуком о буџету подносе се искључиво путем нових-прилагођених образаца, и то:

1) Захтев за плаћањепо документу - Образац ЗПЛ (за индиректне кориснике буџетаопштине Рума који своје финансијске извештаје консолидују за надлежним директним корисником - општинском Управом),

2) Захтев за исплату плата, додатака и накнада - Образац ЗПЛ-1 (за индиректне кориснике буџетаопштине Рума који своје финансијске извештаје консолидују за надлежним директним корисником - општинском Управом ),

3) Захтев корисника средстава буџета општине Рума за плаћање по документу - Образац ЗПЛ-2 и Образац ЗПЛ-3 (за остале кориснике јавних средстава буџета општине Рума којима се врши трансфер јавних средстава са рачуна извршења буџета).

 

 

Пријава за некатегоризовани смештај

 

Категоризација угоститељских објеката:

 

Одељење за локалне јавне приходе (више информација на страници Одељења)

Захтеви:

Обрасци:

Накнада за заштиту и унапређење животне средине:

 

 

Одељење за инспекцијске послове (више информација о потребним документима на страници Одељења).