img

Обједињена процедура

Обједињена процедура обухвата:

1. издавање локацијских услова
2. издавање грађевинских дозвола
3. издавање решења по члану 145. Закона о планирању и изградњи
4. пријаву радова
5. пријаву завршетка израде темеља
6. пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу
7. издавање употребне дозволе
8. прикључење објекта на комуналну инфраструктуру
9. упис права својине
10. измену аката која се прибављају у овој процедури
11. прибављање услова за пројектовање
12. прибављање сагласности на техничку документацију
13. прибављање других исправа и документа од које издају имаоци јавних овлашћења, а која су услов за изградњу објеката односно издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе.

Обједињена процедура се од 01. 01. 2016. године, спроводи кроз Централни информациони систем за електронско издавање дозвола.
Апликација се покреће кликом на линк - https://ceop.apr.gov.rs
Неопходно је да подносиоци захтева у Централном систему креирају своје корисничке налоге и да поседују квалификоване електронске сертификате, како би могли потписати захтев и проследити исти надлежном органу.
Подносилац захтева преко свог корисничког налога може у сваком тренутку да прати свој предмет од момента пријема у надлежни орган до тренутка завршетка обраде захтева. По завршетку предмета подносилац добија обавештење на своју мејл адресу о томе да је предмет завршен и на ком линку може да преузме акт (решење, закључак, обавештење...).

Послове обједињене процедуре обавља Одсек за спровођење обједињене процедуре у оквиру Одељења за урбанизам и грађење.

Запослени на пословима ОП:


- Тања Урбан, дипл. прост. планер - послови локацијских услова
- Љиљана Ђукић, дипл. правник - послови грађевинских и употребних дозвола.
- Дејан Јовић, дипл. грађ. инж.- послови грађевинских и употребних дозвола.

Телефон 022/433-910, лок. 118 и лок. 116.
Адреса: Рума, Орловићева бр. 5,
канцеларије бр. 15 и 17. 

 

Регистар издатих локацијских, грађевинских и употребних дозвола

 

Локацијски услови:

Локацијски услови 8.5.2024.

Локацијски услови 8.5.2024.

Локацијски услови 9.5.2024.

Локацијски услови 13.5.2024.

Локацијски услови 15.5.2024.

 

Грађевинске дозволе:

Решење 10.5.2024.

Решење 10.5.2024.

 

Извођење радова:

Решење о одбацивању 8.5.2024.

Решење 8.5.2024.

Решење 8.5.2024.

Решење 8.5.2024.

Решење 8.5.2024.

Решење 9.5.2024.

Решење 9.5.2024.

Решење 9.5.2024.

Решење 9.5.2024.

Решење 9.5.2024.

Решење 10.5.2024.

Решење 10.5.2024.

Решење 10.5.2024.

Решење 13.5.2024.

Решење 13.5.2024.

Решење 13.5.2024.

Решење 13.5.2024.

Решење 13.5.2024.

Решење о одбацивању 13.5.2024.

Решење о одбацивању 13.5.2024.

Решење о одбацивању 14.5.2024.

Решење о одбацивању 14.5.2024.

Решење о одбацивању 14.5.2024.

Решење о одбацивању 14.5.2024.

Решење о одбацивању 14.5.2024.

Решење о одбацивању 15.5.2024.

 

Употребне дозволе:

 

 

 

 

Корисни линкови:

 

 

 

Релевантни прописи за спровођење процедуре:

Извештај за 2020. годину