img

Општинско правобранилаштво

 

Општински правобранилац: Душанка Беретић

Заменик општинског правобраниоца: Ана Матаруга Бероња

 

Адреса: Главна 155
Телефон: 022 474  282

e-mail: ojp@ruma.rs
 

Послове правне заштите имовинских права и интереса Општине Рума обавља Општинско правобранилаштво Општине Рума.

Правобранилаштво преузима правне радње и користи правна средства пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса Општине, њених органа, организација и служби, као и других правних лица чије се финансирање обезбеђује у буџету Општине.

Правобранилаштво у судском и управном поступку заступа Општину, њене органе, организације и службе ради остваривања њихових имовинских права и интереса и има положај законског заступника.

Правобранилаштво може заступати и друга правна лица у погледу њихових имовинских права и интереса, под условом да та лица немају организовану правну службу и да њихови интереси нису у супротности са функцијом Правобранилаштва.

Правобранилаштво предузима превентивне мере пре покретања парничног или другог поступка ради споразумног решавања спорног односа.

Правна или физичка лица која намеравају да покрену поступак против Општине, њених органа, организација и служби или других правних лица чија имовинска права и интересе заступа Правобранилаштво, могу се обратити Правобранилаштву са предлогом за споразумно решење спорног односа.