img

Interni revizor

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru: Slovena Veresija

mejl: internirevizor@ruma.rs
 

Propisi iz interne finansijske kontrole u javnom sektoru:

  • član 2, članovi 80-83. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020)

  • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 99/2011 i 106/2013)

  • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019)

  • Pravilnik o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 9/2014) i

  • Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 15/2019).

Interna revizija:

- je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije.

- je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u Opštini Ruma.

- u svom radu je direktno odgovorna predsedniku Opštine Ruma.

- obavlja isključivo poslove interne revizije u svojoj organizaciji.

- organizaciji pruža podršku u ostvarivanju ciljeva rukovodstva kroz reviziju sistema finansijskog upravljanja i kontrola (sistem FUK) i uvećava vrednost poslovanja kroz dobre preporuke.

- ima pristup celokupnom rukovodstvu i njihovim izveštajima, svim zaposlenim i svim sistemima i dokumentima.

- nakon obavljene revizije daje preporuke za unapređenje poslovnih procesa i smanjenje rizika na prihvatljiv nivo organizacije.

 
Interna revizija Sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)
Odluka o osnivanju interne revizije

Strategija upravljanja rizicima Opština Ruma

Povelja interne revizije Pravilnik o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
Etički kodeks  
Sertifikat o stečenom zvanju ovlašćeni interni revizor  
Pravilnik o poslovima interne revizije  
Model - odazivni izveštaj subjekta revizije  

Strateški plan IR od 2024. do 2026. godine

 

Godišnji plan rada za 2024.

 
Godišnji plan obuke za 2024.