img

Interni revizor

Ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru: Slovena Veresija

mejl: internirevizor@ruma.rs
 

Propisi iz interne finansijske kontrole u javnom sektoru:

  • član 2, članovi 80-83. Zakona o budžetskom sistemu („Službeni glasnik RS“, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 i 149/2020)

  • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima za organizovanje i standardima i metodološkim uputstvima za postupanje i izveštavanje interne revizije u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 99/2011 i 106/2013)

  • Pravilnik o zajedničkim kriterijumima i standardima za uspostavljanje, funkcionisanje i izveštavanje o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, broj 89/2019)

  • Pravilnik o uslovima i postupku polaganja ispita za sticanje zvanja ovlašćeni interni revizor u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 9/2014) i

  • Pravilnik o stručnom usavršavanju ovlašćenih internih revizora u javnom sektoru („Službeni glasnik RS“, br. 15/2019).

Interna revizija je aktivnost koja pruža nezavisno objektivno uveravanje i savetodavna aktivnost sa svrhom da doprinese unapređenju poslovanja organizacije.

Interna revizija organizaciji pruža podršku u ostvarivanju ciljeva rukovodstva kroz reviziju sistema finansijskog upravljanja i kontrola (sistem FUK) i uvećava vrednost poslovanja kroz dobre preporuke.

Interna revizija nije isto što i budžetska inspekcija, jer nema mehanizam kazne.

Interna revizija nakon obavljene revizije sistema daje preporuke za unapređenje poslovnih procesa i smanjenje rizika na prihvatljiv nivo organizacije.

Interna revizija je funkcionalno nezavisna od svih drugih aktivnosti i funkcija u Opštini Ruma.

Interni revizor obavlja isključivo poslove interne revizije u svojoj organizaciji.

Interna revizija ima pristup celokupnom rukovodstvu i njihovim izveštajima, svim zaposlenim i svim sistemima i dokumentima.

Interni revizor u svom radu direktno je odgovoran predsedniku Opštine Ruma.

 

Interna revizija Sistem finansijskog upravljanja i kontrole (FUK)
Odluka o osnivanju interne revizije

Strategija upravljanja rizicima Opština Ruma

Povelja internog revizora Pravilnik o sistemu finansijskog upravljanja i kontrole
Etički kodeks  
Sertifikat o stečenom zvanju ovlašćeni interni revizor  
Pravilnik o poslovima interne revizije  
Model - odazivni izveštaj subjekta revizije  

Strateški plan IR od 2020. do 2022. godine

 
Godišnji plan IR za 2021. godinu  
Plan stručnog usavršavanja IR u 2021. godini