img

Интерни ревизор

Овлашћени интерни ревизор у јавном сектору: Словена Вересија

мејл: internirevizor@ruma.rs
 

Прописи из интерне финансијске контроле у јавном сектору:

  • члан 2, чланови 80-83. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)

  • Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013)

  • Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 89/2019)

  • Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 9/2014) и

  • Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 15/2019).

Интерна ревизија:

- је активност која пружа независно објективно уверавање и саветодавна активност са сврхом да допринесе унапређењу пословања организације.

- је функционално независна од свих других активности и функција у Општини Рума.

- у свом раду је директно одговорна председнику Општине Рума.

- обавља искључиво послове интерне ревизије у својој организацији.

- организацији пружа подршку у остваривању циљева руководства кроз ревизију система финансијског управљања и контрола (систем ФУК) и увећава вредност пословања кроз добре препоруке.

- има приступ целокупном руководству и њиховим извештајима, свим запосленим и свим системима и документима.

- након обављене ревизије даје препоруке за унапређење пословних процеса и смањење ризика на прихватљив ниво организације.

 
Интерна ревизија Систем финансијског управљања и контроле (ФУК)
Одлука о оснивању интерне ревизије

Стратегија управљања ризицима Општина Рума

Повеља интерне ревизије Правилник о систему финансијског управљања и контроле
Етички кодекс  
Сертификат о стеченом звању овлашћени интерни ревизор  
Правилник о пословима интерне ревизије  
Модел - одазивни извештај субјекта ревизије  

Стратешки план ИР од 2024. до 2026. године

 

Годишњи план рада за 2024.

 
Годишњи план обуке за 2024.