img

Вести

Рани јавни увид у елаборат за израду ПДР "за део блока 3-14-1" у радној зони у Руми

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Рума на седници одржаној дана 13.10.2023. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације за део блока 3-14-1 у радној зони у Руми (за к.п. број 6857/1, 6857/3 и 6857/2 к.о. Рума ).Објављује се рани јавни увид у наведену Одлуку и елаборат уз Одлуку. У току трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица имају право упознавања са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову и ефектима планирања. Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину. Рани јавни увид ће се обављати у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, у Руми ул. Орловићева бр. 5, канц. бр. 19 сваког радног дана од 8.00 часова до 14.00 часова и трајаће од 09.02.2024. године до 23.02.2024. године.

Информације о предложеним решењима, заинтересованим лицима даваће представник Обрађивача плана од 12 до 14 часова уторком у згради Одељења за урбанизам и грађење Општине Рума Орловићева 5 соба број 19 у периоду трајања раног јавног увида. Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 23.02.2024. године.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица ће евидентирати Одељење за урбанизам и грађење а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Елаборат
donor
donor
donor
donor