img

Вести

Јавни увид

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад огласио Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање ,,Источни Срем“ и Извештај о стратешкој процени утицаја Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање ,,Источни Срем“ на животну средину, у трајању од 30 дана, у периоду од 18.01.2024.год. до 16.02.2024.год.

Нацрт Измена и допуна Просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид и доступни на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) и званичној интернет страници Општине Рума, као и у просторијама Општинске управе Ошптине Рума , Одељење за урбанизам и грађење, Рума , ул. Орловићева бр. 5 , канц. 19, у току трајања јавног увида.

Јавна презентација Нацрта Измена и допуна Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради Општинске управе Општине Инђија, Цара Душана бр. 1, Инђија, 06.02.2024.год. са почетком у 11,00 часова.

Примедбе на Нацрт Измена и допуна Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити искључиво у писаном облику Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко органа јединица локалне самоуправе у обухвату плана, надлежних за послове урбанизма, у току трајања јавног увида, до 16.02.2024.год.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 28.02.2024.год. у згради Покрајинске владе, Бановински пролаз бб , Нови Сад, у жутом салону, са почетком у 15,00 часова.

Обавештење о Јавном увиду

Нацрт и Извештај


 
donor
donor
donor
donor