img

Вести

Обавештење о донетом Решењу за издавање дозволе са складиштење и третман неопасног отпада

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума на основу члана 69. Закона о управљању отпадом („Службени гласник Републике Србије”, број 36/09 и 88/10, 14/2016 и 95/2018-др. закон и 35/2023 )

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ O ДОНЕТОМ РЕШЕЊУ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

 

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, на захтев оператера ДИДАК ДОО Путинци, са седиштем у улици Васе Рајчевића бр. 128, Путинци, матични број 21293172, ПИБ: 110072345 за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада спровео је поступак у коме је донето решење о издавању дозволе за складиштење неопасног отпада и механички третман неопасног отпада на локацији постројења на катастарској парцели број 2099/1 и 2099/3 КО Путинци, у улици Васе Рајчевића бр. 128, Путинци Општина Рума, која је у власништву ДИДАК ДОО Путинци, бр. 501-72/2023-IV-04 од 07.12.2023.год.

Дозвола је уписана у регистар издатих дозвола под редним бројем 028.

Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно обавеза оператера да при обављању наведене делатности примени важеће техничке нормативе и стандарде за коришћење и одржавање ове врсте објеката и опреме, као и услове које су утврдили други надлежни органи и организације.
donor
donor
donor
donor