img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам

img

Print

Поступајући по захтеву инвеститора Д.О.О. "Hutchinson", из Руме, ул. Индустријска бр. 71, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта доградње пословног-производног објекта, фабрике за производњу цеви за воду под ниским притиском у оквиру комплекса Д.О.О. "Hutchinson" на к.п. бр. 3883/28, к.о. Рума на територији општине Рума, надлежни орган донео је решење бр. 501-89/23-IV-04 дана 28.11.2023. год, да је потребна процена утицаја предметног пројекта на животну средину.

Против овог решења заинтересована јавност може да изјави жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
donor
donor
donor
donor