img

Вести

Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграда на територији општине Рума за 2023. годину

img

Print

Активности на унапређењу својстава зграда које су предмет овог Јавног позива обухватају: молерско-фарбарске радове УНУТАР зграде и то на заједничким деловима зграде; санацију (поправку) кровова и замену поштанских сандучића, а све у складу са чланом 4. Одлуке о бесповратном суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији Општине Рума.

Учешће општине Рума у суфинансирању напред наведених радова може износити  максимално 95% од предрачуна потребних финансијских средстава што обухвата и вршење стручног надзора и износ ПДВ-а.

Максимални износ средстава по једној стамбеној заједници који обезбеђује општина Рума је 1.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Учесник може да поднесе пријаву за једну од наведених активности на унапређењу својстава зграда које су предмет овог Јавног позива, или за више њих.

Учесници овог јавног позива могу бити регистроване стамбене заједнице са територије општине Рума.

Пријаву на јавни позив подноси управник (професионални управник) или друго лице овлашћено од стране Скупштине стамбене заједнице.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на писарницу Општинске управе Општине Рума или препорученом поштом на адресу Општинске управе општине Рума, Орловићева 5, Рума, са назнаком "Пријава за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности унапређења својстава зграда".

Образац пријаве са пратећом документацијом може се преузети на  сајту општине Рума или  на шалтеру Општинске управе Општине Рума, Орловићева 5.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Општине Рума https://www.ruma.rs  и огласној табли Општинске управе, односно до 22.11.2023. године.

Укупан износ за суфинансирање свих пројеката је 20.700.000,00 динара са ПДВ-ом. Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају услове прописане Одлуком о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији  Општине Рума а до висине укупно одобрених средстава у буџету општине Руме.

Додатне информације се могу добити у Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, Орловићева 5, на телефон 022/433-910 (шеф одељења - Нада Харш и лице задужено за стручне и административне послове Комисије - Драгана Марчета).

Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности на унапређењу својстава зграда на територији општине Рума за 2023. годину

Образац 1 - Пријава

Образац 2 - Записник стамбене заједница

Образац 3 - Изјава о подацима

Одлука о расписивању позива за стамбене заједнице

Одлука о локацији стамбених заједница
donor
donor
donor
donor