img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби промене утицаја на животну средину

img

Print

Обавештава се јавност да је носилац пројекта Д.О.О. "Hutchinson", из Руме, ул. Индустријска бр. 71, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта доградње пословног-производног објекта, фабрике за производњу цеви за воду под ниским притиском у оквиру комплекса Д.О.О. "Hutchinson" на к.п. бр. 3883/28, к.о. Рума на територији општине Рума.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр. 5 соба бр. 14 у периоду од 15.11.2023. до 24.11.2023. год. у времену 10-14 часова. У истом року заинтересвана јавност може доставити мишљења о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.
donor
donor
donor
donor