img

Вести

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације ,,за део блока 4-1-4 у централној зони“ у Руми

img

Print

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” број 72/2009, 81/2009 - исп. 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС,98/2013- Одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018 , 31/2019 и 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

,,ЗА ДЕО БЛОКА 4-1-4 У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ“ У РУМИ

 

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације ,,за део блока 4-1-4 у централној зони“ у Руми трајаће 30 дана и то од 13. новембра 2023. године до 13. децембра 2023. године.

Напред наведени План детаљне регулације ,,за део блока 4-1-4 у централној зони" у Руми, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, ул. 27. Октобра бр. 7а у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 13.12.2023.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Плана детаљне регулације ,,за део блока 4-1-4 у централној зони“ у Руми, одржаће се дана 30.11.2023.год. од 10,00-12,00 часова, у Конференцијкој сали Културног центра ,,Брана Црнчевић“ у Руми, ул. Вељка Дугошевића бр. 102.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Нацрт

 
donor
donor
donor
donor