img

Вести

Саопштење Општине Рума поводом све чешћих притужби грађана на рад и поступање професионалних управника стамбених заједница

img

Print

Због учесталих притужби грађана на поступање и понашање појединих професионалних управника стамбених заједница, Општина Рума се ограђује од поступања и понашања истих.

Исти нису део општинске управе нити им Општина преко својих служби самоиницијативно издаје било какве налоге за поступање.

Позивање истих на Општину Рума, претње, уцене и застрашивање станара стамбених заједница, представља кривично дело и свако ко је доживео сличну непријатност може то да пријави полицији или јавном тужилаштву.

С тим у вези напомињемо да је положај професионалних управника регулисан Законом о становању и одржавању зграда, да стамбена заједница сама и слободно бира управника из редова станара или из редова професионалних управника.

У складу са поменутим Законом предвиђено је да послове управљања стамбеном зградом врши стамбена заједница преко скупштине стамбене заједнице, док управник  или професионални управник извршава одлуке стамбене заједнице, пре свега одлуке које се тичу одлучивања о коришћењу финансијских средстава и одржавања зграде и њених делова и друге мере.

Према законским одредбама професионални управник подноси извештај о свом раду најмање два пута годисње скупштини стамбене заједнице, а који посебно садржи приказ укупних прихода и расхода стамбене заједнице, реализованих активности у односу на планиране, као и искоришћења средстава за реализацију сваке од активности. Сваки станар има право да захтева од управника или професионалног управника да му се омогући увид у стање и промене на текућем рачуну стамбене заједнице.

Сходно одредбама Закона, скупштина стамбене заједница одлучује двотрећинском већином о поверавању послова управљања професионалном управнику, односно престанку рада истог

Престанак рада професионалног управника може отказати свака страна са отказним роком од једног месеца, који почиње да тече од последњег дана у месецу у коме је отказ дат, ако самим уговором отказни рок није другачије одређен.

На основу наведеног Закона, професионални управник одговара стамбеној заједници за штету због његових пропуста у раду, као и сваком власнику посебног или самосталног дела уколико због пропуста у раду професионалног управника претрпе штету на свом посебном или самосталном делу. 

Сваки појединац има право да се обрати надлежним државним органима, између осталог и да поднесе кривичну пријаву у случају да сматра да је дошло до повреде закона и штете услед неправилности у раду одржавања и управљања стамбеном заједницом.
donor
donor
donor
donor