img

Вести

Јавни увид у Нацрт ППППН инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Шид – граница Хрватске, деонице Стара Пазова – Голубинци – Шид и железничке пруге Инђија – Голубинци и Извештај о стратешкој процени утицаја ППППН инфраструктурног коридора желе

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине Нови Сад огласио Јавни увид у Нацрт Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд-Шид-граница Хрватске, деонице Стара Пазова-Голубинци-Шид и железничке пруге Инђија-Голубинци на животну средину, у трајању од 30 дана, у периоду од 17.10.2023.год. до 15.11.2023.год.

Нацрт Просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид и доступни на увид заинтересованој јавности у дигиталном облику на званичној интернет адреси Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине (www.ekourbapv.vojvodina.gov.rs) и званичној интернет страници Општине Рума, као и у просторијама Општинске управе Ошптине Рума , Одељење за урбанизам и грађење, Рума , ул. Орловићева бр. 5 , канц. 19, у току трајања јавног увида.

Јавна презентација Нацрта Просторног плана и Извештаја о стратешкој процени утицаја биће одржана у згради Градске управе Града Сремска Митровица, Светог Димитрија 13, Сремска Митровица, у сали 2, 03.11.2023.год. са почетком у 11,00 часова.

Примедбе на Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја, физичка и правна лица могу доставити искључиво у писаном облику Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла Пупина бр. 16, 21000 Нови Сад, или преко органа јединица локалне самоуправе у обухвату плана надлежних за послове урбанизма, у току трајања јавног увида, до 15.11.2023.год.

Јавна седница Комисије за јавни увид одржаће се 22.11.2023.год. у згради Скупштине Аутономне покрајине Војводине, Владике Платона бб, Нови Сад, у сали 1 , са почетком у 15,00 часова.

Оглас о јавном увиду

Нацрт Просторног плана и Извештај о стратешкој процени
donor
donor
donor
donor