img

Вести

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци

img

Print

На основу члана 50. и 51б. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” број 72/2009, 81/2009 - исп. 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС,98/2013- Одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018 , 31/2019 и 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 73. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” број 32/2019 ) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ХРТКОВЦИ

 

Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци, трајаће 15 дана и то од 18. октобра 2023.године до 02. новембра 2023.године.

Напред наведени Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, ул. 27. Октобра бр. 7а у Руми.

Примедбе на Нацрт Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци, заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 02.11.2023.године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА Нацрта Измена и допуна Плана генералне регулације за насеље Хртковци, одржаће се дана 26.10.2023.год. са почетком у 11,00 часова, у Конферецијској сали Културног центра ,, Брана Црнчевић “ у Руми ул. Вељка Дугошевића бр. 102.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Нацрт

 
donor
donor
donor
donor