img

Вести

Рани јавни увид у елаборат за израду ПДР "за део блока 4-16-13" у Руми

img

Print

На основу члана 45а. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” бр. 72/2009, 81/2009- испр. ,64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013-одлука УС , 132/2014, 145/2014, 83/2018 , 31/2019 , 37/2019-др. закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чл. 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (“Сл. гласник РС” бр. 32/2019 ) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума објављује

 

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД У

ЕЛАБОРАТ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

,,ЗА ДЕО БЛОКА 4-16-13“ У РУМИ

 

Обавештава се заинтересована јавност да је Скупштина Општине Рума на седници одржаној дана 28.07.2023. године донела Одлуку о изради Плана детаљне регулације ,,за део блока 4-16-13“ у Руми.

Објављује се рани јавни увид у наведену Одлуку и елаборат уз Одлуку.

У току трајања раног јавног увида заинтересована правна и физичка лица имају право упознавања са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, могућим решењима за урбану обнову и ефектима планирања.

Обавештавају се и позивају органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објеката да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средину.

Рани јавни увид ће се обављати у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, у Руми ул. 27 Октобра 7а, сваког радног дана од 8,00 часова до 14,00 часова и трајаће од 16.10.2023.године до 30.10.2023.године.

Све предлоге, примедбе и сугестије заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 30.10.2023. године.

Све примедбе и сугестије правних и физичких лица ће евидентирати Одељење за урбанизам и грађење а евидентиране примедбе и сугестије могу утицати на планска решења.

Елаборат за Рани јавни увид
donor
donor
donor
donor