img

Вести

Jавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених заједница на територији општине Рума за 2023. годину

img

Print

На основу Одлуке о буџету општине Рума за 2023. годину ( "Службени лист општина Срема" број 39/2022 и 12/2023), Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених заједница на територији општине Рума за 2023. годину бр. 06-118-3/2023-II од дана 12.10.2023. године  и члана 56. Статута општине Рума ("Службени лист општина Срема" број 06/2009, 38/2012, 28/2014 и 15/2019), расписује се Jавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених заједница на територији општине Рума за 2023. годину.

Мере енергетске санације спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима са територије општине Рума који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. 

Циљ спровођења наведених мера је унапређење енергетске санације у стамбеном сектору на територији Општине Рума.

Предмет јавног позива је спровођење следећих мера енергетске санације:

1) заменa спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача за породичне куће и станове, као и заменa спољних врата за стамбене заједнице са одговарајућим термичким својствима(замена столарије)

Ова мера обухвата текуће (редовно) одржавање, замене спољних врата и прозора, као и остакљење спољних врата и прозора за породичне куће и станове, те замене спољних врата за стамбене заједнице са територије општине Рума, без пратеће oпреме за прозоре/врата, као што су окапнице, прозорске даске, ролетне, капци и др, као без и пратећих грађевинских радова, попут обраде око прозорa/врата гипс-картон плочама, глетовања, обраде ивица и кречења око прозора/врата са унутрашње стране зида.

Удео средства подстицаја износи максимално 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 160.000,00 динара са ПДВ-ом.

2) набавка котлова на природни гас, или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) ефикаснијим котлом на гас, за породичне куће и станове.

Удео средства подстицаја износи 50% од вредности укупне инвестиције са ПДВ-ом по појединачној пријави, а максимално 90.000,00 динара са ПДВ-ом за котлове на гас.

У оквиру ове мере могуће је извршити замену постојећег грејача простора и набавку ефикаснијег котла на природни гас. Овом мером није предвиђено финансирање гасне инсталације.

Грађани не могу да конкуришу за више од једне мере енергетске санације.

Укупно планирана бесповратна средства које општина додељује путем овог Јавног позива износе 15.000.000,00 динара.

Крајњи корисници услуга и радова су домаћинства (власници или корисници) породичних кућа и станова, чије пребивалиште или боравиште је са територије општине Рума, као и стамбене заједнице за меру замене столарије чије је седиште на територији општине Рума.

Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања на званичној интернет презентацији општине Рума и на огласној табли општине Рума.

Јавни позив ће трајати до утрошка средстава, а најдуже 06.11.2023. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац и пратећа документација предају се на писарници Општинске управе општине Рума, Орловићева број 5, Рума.

За све додатне информације, грађанке и грађани се могу обратити Општинској управи општине Рума лично или на број телефона 022/433-910 022/433-911 , 022/433-912, сваког радног дана у времену од 07:00 до 15:00 часова или e-mail: energetskaefikasnost@ruma.rs.

 

Јавни позив

Правилник

Пријавни образац

Изјава о сагласности за податке о којима се води службена евиденција

Изјава о сагласности власника/сувласника
donor
donor
donor
donor