img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, на основу члана 63. став 3. и члана 69. Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 95/18- др. закон и 35/2023)

 

О Б А В Е Ш ТАВА ЈАВНОСТ

 

Оператер ДИДАК ДОО ПУТИНЦИ, ул. Васе Рајчевића бр. 128, Путинци, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 21293172 поднео је Захтев за издавање дозволе за складиштење и третман неопасног отпада на катастарској парцели бр. 2099/1 и 2099/3 КО Путинци, на територији Општине Рума.

Оператер планира складиштење и третман неопасног отпада, а првенствено се планира привремено складиштење неопасних отпадних метала као и њихов третман. На локацији ће се вршити два поступка манипулације неопасним отпадом:

- сортирање и привремено складиштење различитих врста неопасног отпада ради даљег третмана;

- третман металног и других сродних врста отпада следећим поступцима: декомпозиција сложених машинских склопова, сечење металних склопова уз помоћ брусилица и преса. Избор начина резања одређује се зависно од количине и карактеристике сировине.

Увид у податке и документацију из захтева оператера, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр.5 соба бр. 14 у периоду од 06.10.2023. до 06.11.2023. год. у времену од 11-14 часова. У истом року, заинтересвана јавност може доставити мишљења о захтеву у писаној форми овом органу.
donor
donor
donor
donor