img

Вести

Јавни позив за презентацију урбанистичког пројекта

img

Print

На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи ( " Сл. гласник РС " бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/12-УС, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 5/21, 62/23 ), чл. 88. Правилника о садржини , начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ( " Сл. гласник РС " бр. 32/2019 ) и чл. 14. Одлуке о општинској управи Општине Рума ( " Сл. лист Општина Срема " бр. 24/2015 ), Одељењe за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума,

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА

 

Урбанистичког пројекта број: УП 09-07/23 - урбанистичко - архитектонскoм разрадом локације за изградњу Retail parka, спратности П+О, на кат. парцелама бр. 3165, 3154, 3155, 3156 и 7320/3 к.о. Рума, у Руми

Подносилац захтева за потврђивање Урбанистичког пројекта бр. УП 09-07/23 је ДОО “GREEN ENERGY BUILDING “ Рума.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику, надлежном Одељењу Општинске управе Општине Рума.

Лице овлашћено од стране Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, за давање обавештења о садржају јавне презентације је дипл. пр. планер Славица Матић.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта ће бити одржана у трајању од 10.08.2023. године до 16.08.2023. године ( седам дана ), сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,00 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, у Руми, ул. Орловићева, бр.5 и на интернет страници Општине Рума , www.ruma.rs.

Овај Оглас је објављен на Огласној табли Скупштине општине Рума, дана 10.08.2023. године.

 

Јавни позив

 
donor
donor
donor
donor