img

Вести

Обавештење - Пријаве за доделу помоћи услед елементарне непогоде

img

Print

Грађани румске општине од сутра, 21. јула могу подносити пријаве за накнаду штете на грађевинским објектима, моторним возилима или пољопривредним усевима, на Писарници Општинске управе, ул. Орловићева број 5 (радно време од 7 до 15 часова). Рок пријаве је до утрошка средстава, а најкасније до 4. августа 2023. године.

Уз прописани образац који се може добити и на Писарници Општинске управе, ул. Орловићева број 5, Рума, потребно је доставити у прилогу:

 

За грађевинске објекте:

- доказ о насталој штети: фотографије настале штете на објекту или копија фискалног исечка/фактура/ рачуни о куповини грађевинског материјала

- фотокопија или очитана лична карта подносиоца захтева

- фотокопија картице текућег рачуна

- копија полисе осигурања објекта који је претрпео штету, ако је објекат осигуран, односно потписану изјаву подносиоца захтева ако објекат није осигуран

Напомена: у име стамбене заједнице пријаву подноси управник или лице које овласти Скупштина станара

 

За моторна возила:

- доказ о насталој штети: фотографије настале штете на моторном возилу

- фотокопија саобраћајне дозволе

- фотокопија или очитана лична карта подносиоца захтева

- фотокопија картице текућег рачуна

- копију каско полисе осигурања или копију полисе осигурања за стакла на моторном возилу ако је подносилац захтева осигуран по основу ових врста осигурања за моторна возила, односно потписану изјаву да није осигуран по горе наведеним врстама осигурања

 

За пољопривредне усеве:

- доказ о насталој штети: фотографије настале штете на пољопривредним усевима

- фотокопија или очитана лична карта подносиоца захтева

- копија полисе осигурања пољопривредних усева који су претрпели штету ако је подносилац захтева осигуран по основу елементарне непогоде ( нпр. град, поплава, пожар, ветар или других природних непогода), односно потписану изјаву подносиоца захтева ако пољопривредни усеви нису осигурани

- оригинал Потврда о активном статусу

- прва и друга страна оригинал Извод из Регистра пољопривредних газдинстава

 

Општинске надлежне комисије ће у што краћем року извршити теренски обилазак ради процене настале штете и доделе новчане помоћи.

 

Додатне информације, грађани могу добити и путем телефона: 022/433-910, 433-911, 433-912 (радно време од 7 до 15 часова).

 

Пријава за накнаду штете

Изјава у вези осигурања
donor
donor
donor
donor