img

Вести

Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације ,, Парк-шума Борковац “ у Руми и Јавни увид у Нацрт измена и допуна плана детаљне регулације , за део блока 1-3-3 “ у Руми

img

Print

На основу члана 50. и 51б. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” број 72/2009, 81/2009 - исп. 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС,98/2013- Одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018 , 31/2019 и 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021 ) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума

                                                                       О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ  ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ,, ПАРК-ШУМА БОРКОВАЦ “ У РУМИ

                                                                                 И

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ,, ЗА ДЕО БЛОКА 1-3-3 “ У РУМИ

Јавни увид у  Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације ,, Парк-шума Борковац “ у Руми и у Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације ,, за део блока 1-3-3 “ у Руми,  трајаће 15 дана и то од  23. маја 2023. године до 07. јуна 2023. године.

Напред наведени Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Парк-шума Борковац “ у Руми и Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације за део блока 1-3-3 “ у Руми, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, ул. 27. Октобра  бр. 7а  у Руми.

Примедбе на Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „Парк-шума Борковац “ у Руми  и  Нацрт Измена и допуна Плана детаљне регулације „за део блока 1-3-3 “ у Руми, заинтересована лица могу доставити  у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 07.06.2023.године.

Комисија за планове  ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Измене и допуне ПДР „Парк-шума Борковац“

Измене и допуне ПДР „за део блока 1-3-3 “
donor
donor
donor
donor