img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

На Захтев инвеститора "HAITIAN MACHINERY Ruma" d.o.o. ул ЈНА бр. 192, Рума, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Изградње фабричког комплекса за производњу индустријских машина у Руми" на к.п. бр. 12161/18, к.о. Рума на територији општине Рума, надлежни орган је увидом у достављену документацију уз Захтев и по спроведеном поступку разматрања Захтева утврдило да je за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину о чему је одлучено Решењем бр. 501- 4/2023- IV-04 од 09.02.2023. године.

Доставити:

1. ЈП "Комуналац", Рума

2. ЈП "Водовод", Рума

3. Јавно предузеће Урбанизам и изградња Рума, Рума

4. 4. МЗ, Рума

5. Архиви
donor
donor
donor
donor