img

Вести

Јавни увид у ПДР "За део блока 4-1-2 у зони мешовитог становања" у Руми и ПДР за планирану саобраћајницу (пут за Водицу) у насељу Вогањ

img

Print

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” број 72/2009, 81/2009 - исп. 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС,98/2013- Одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018 , 31/2019 и 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021 ) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

"ЗА ДЕО БЛОКА 4-1-2 У ЗОНИ МЕШОВИТОГ СТАНОВАЊА" У РУМИ

И

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАНУ САОБРАЋАЈНИЦУ ( ПУТ ЗА ВОДИЦУ ) У НАСЕЉУ ВОГАЊ

 

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "За део блока 4-1-2 у зони мешовитог становања" у Руми и Нацрт Плана детаљне регулације за планирану саобраћајницу (пут за Водицу) у насељу Вогањ, трајаће 30 дана и то од 21. децембра 2022. године до 20. јануара 2023. године.

Напред наведени План детаљне регулације "За део блока 4-1-2 у зони мешовитог становања" у Руми и План детаљне регулације за планирану саобраћајницу (пут за Водицу) у насељу Вогањ, биће изложени на јавни увид сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, ул. 27. Октобра бр. 7а у Руми.

Примедбе на Планове детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 20.01.2023.године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

ПДР "За део блока 4-1-2 у зони мешовитог становања" у Руми

ПДР за планирану саобраћајницу (пут за Водицу) у насељу Вогањ

 
donor
donor
donor
donor