img

Вести

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "за део блокова 4-1-5 и 4-2-3 у централној зони" у Руми

img

Print

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Сл. гласник РС” број 72/2009, 81/2009 - исп. 64/2010 - Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- Одлука УС, 50/2013 - Одлука УС,98/2013- Одлука УС, 132/2014,145/2014, 83/2018 , 31/2019 и 37/2019-др. закон, 9/2020 и 52/2021 ) Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума

 

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНИ УВИД У НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

"ЗА ДЕО БЛОКОВА 4-1-5 И 4-2-3 У ЦЕНТРАЛНОЈ ЗОНИ" У РУМИ

 

Јавни увид у Нацрт Плана детаљне регулације "за део блокова 4-1-5 и 4-2-3 у централној зони" у Руми, трајаће 30 дана и то од 28. новембра 2022. године до 27. децембра 2022. године.

Напред наведени План детаљне регулације "за део блокова 4-1-5 и 4-2-3 у централној зони" у Руми, биће изложен на јавни увид сваког радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова у просторијама Јавног предузећа урбанизам и изградња Рума, ул. 27. Октобра бр. 7а у Руми.

Примедбе на План детаљне регулације заинтересована лица могу доставити у писаном облику Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, закључно са 27.12.2022.године.

Комисија за планове ће након истека рока за јавни увид размотрити примедбе које су достављене у току јавног увида.

Датум, место и време заседања Комисије за планове Општине Рума биће накнадно објављен у средствима јавног информисања.

Нацрт ПДР
donor
donor
donor
donor