img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за издавање решења за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада

img

Print

Оператер ПД “МЕЛТАЛ РЕЦИКЛАЖА“ ДОО из Руме, ул. Владимира Назора 98, регистарован код АПР са матичним бројем: 20372966 и шифром делатности 4677-Трговина на велико отпацима и остацима, поднео је Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума Захтев за издавање решења за измену дозволе за складиштење и третман неопасног отпада, због измена у раду постројења за управљање отпадом на локацији к.п. 6854/1 КО Рума, општина Рума. Оператер складишти и механички третира искључиво неопасан отпад на наведеној локацији на основу дозволе овог Одељења издате под бројем VIII 501-41-1/2020 дана 16. 06. 2020. као и решења о измени дозволе издатог под бројем 501-111/21-VIII дана 16. 12. 2021. Измене у раду постројења односе се на повећавање капацитета складиштења на дневном и годишњем нивоу и на проширење листе неопасног отпада који ће се третирати и складиштити. Ради се искључиво о механичком третману отпада.

Увид у податке и документацију из захтева оператера може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, улица Орловићева бр. 5. канцеларија бр. 24 у року од 7 дана од дана објављивања овог обавештења у времену од 7 до 14 часова. У остављеном року јавност овом органу може доставити мишљења и предлоге у вези са поднетим захтевом.

Овај орган ће разматрати захтев и поднету документацију, прибављени записникнадлежног инспекцијског органа о испуњености услова за рад, као и мишљења и предлоге јавности и издати дозволу подносиоцу захтева у року од 15 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења или решење којим се одбија захтев за издавање дозволе, уз образложење о разлозима одбијања.
donor
donor
donor
donor