img

Вести

Обавештење о припреми трећег Ребаланса буџета

img

Print

"На основу члана 2. став 30. и члана 63. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015,99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и 118/2021), Одељење за финансије, привреду и пољопривреду приступа изради Нацрта трећег Ребаланса буџета за 2022. годину.

Сви директни, индиректни и остали корисници буџета Општине Рума су дужни да свој Предлог Финансијског плана доставе, преко Писарнице Општинске управе, Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду најкасније до петка, 23. септембра 2022. године.

Обавештење о припреми трећег Ребаланса буџета
donor
donor
donor
donor