img

Вести

Јавни позив за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Рума за 2022. годину

img

Print

Предмет јавног позива је додела средстава за бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији општине Рума за 2022. годину чије су локације одређене Одлуком о  одређивању локација у оквиру урбанистичке зоне у којој ће се вршити бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији Општине Рума за 2022. годину бр.06-109-3/2022-II од 15.08.2022. године, a у оквиру Урбанистичке зоне, које припадају Централној зони Општине Рума предвиђеној Планом Генералне регулације Рума, односно које обухватају раскрсницу улица Главна, Орловићева и Железничка:

- зграде у Главној улици у Руми број 137, број 139 и број 174

- зграда у Железничкој улици у Руми број 1.

Учешће општине Рума у суфинансирању напред наведених радова може износити максимално 95% од предрачуна потребних финансијских средстава што обухвата и вршење стручног надзора и износ ПДВ-а.

Средстава  се обезбеђују за активности на:

  1. санација (поправка) кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи и безбедност зграде;
  2. инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по безбедност (већег броја) грађана;
  3. замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље људи;
  4. унапређење енергетских својстава зграде ради смањења негативних утицаја на животну средину (услед нерационалне потрошње и емисије штетних гасова);
  5. друге активности којима се спречава настанак штетних последица по здравље и живот грађана, животну средину, привреду и имовину веће вредности.

Учесници овог јавног позива могу бити следећи објекти: стамбене зграде, зграде колективног становања, појединачне стамбене зграде, стамбено-пословне зграде, пословне зграде, зграде јавне намене, зграде које су проглашене за културно добро, зграде у заштићеним културно историјским целинама (у даљем тексту: зграде), који се налазе на претходно наведеним локацијама одређеним Одлуком о одређивању локација у оквиру урбанистичке зоне(Централно градско језгро) у којој ће се вршити бесповратно суфинансирање активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својстава зграда на територији Општине Рума за 2022. годину бр.06-109-3/2022-II од 15.08.2022. године.

Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на писарницу Општинске управе Општине Рума или препорученом поштом на адресу Општинске управе општине Рума, Орловићева 5, Рума, са назнаком "Пријава за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда".

Рок за подношење пријава је 21 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници Општине Рума www.ruma.rs  и огласној табли Општинске управе, односно до 06.09.2022. године.

Укупан износ за суфинансирање свих пројеката је 12.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Додатне информације се могу добити у Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, Орловићева 5, на телефон 022/433-910. (шеф одељења - Нада Харш и лице задужено за стручне и административне послове Комисије - Ана Цветковић).

 

Јавни позив за суфинансирање инвестиционог одржавања зграда 2022

Одлука о одређивању локација у којој се врши инвестиционо - одржавање и унапређење зграда 2022

Одлука о спровођењу Јавног позива за инвестиционо одржавање и унапређење зграда 2022

Образац 1 - Пријава

Образац 2 - Изјава

Образац 3 - Одлука

Образац 4 - Изјава о подацима
donor
donor
donor
donor