img

Вести

Попис 2022 - Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче

img

Print

На јавни позив за пријаву кандидата за пописиваче, који је упутио Републички завод за статистику, за територију општине Рума пријавило се 326 лица, од којих се на тестирање позива 170 кандидата. Oд позваних кандидата на тестирање бира се 110 пописивача - 92 активна и 18 резервних.

Листа кандидата је генерисана на начин да је лицима која су се пријавила аутоматски додељиван број бодова у складу са њиховом стручном спремом, радно правним статусом и учешћем у претходним пописима или анкетирању грађана, као и на основу података о насељеном месту становања.

Пријем документације и тестирање кандидата који се налазе на ранг листи обавиће се 17. и 18. августа 2022. године у конференцијској сали Културног центра "Брана Црнчевић", улица Вељка Дугошевића 102, 22400 Рума. Термини и распоред тестирања по кандидатима налазе се у оквиру Ранг листе кандидата за пописиваче објављене 10. августа 2022. године у 16 часова на сајтовима Републичког завода за статистику као и на завничној презентацији Општине Рума - ПОПИС 2022.

Ранг листа пријављених кандидата за пописиваче

Тестирање кандидата за пописиваче обавиће се кроз тестирање познавања рада на рачунару који је елиминациони и траје 15 минута (10 питања и практични задатак).

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДАТИ ПРИЛИКОМ ДОЛАСКА НА ТЕСТИРАЊЕ

 • фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;

 • фотокопија дипломе (или потврда образовне установе) о стеченој стручној спреми и оригинал на увид;

 • уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци);

 • уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

За незапослене кандидате:

 • потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или најкасније до дана предаје документације), или

 • потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису пријављена Националној служби за запошљавање;

 • фотокопија важећег уговора о обављању привремених и повремених послова (за лица која обављају привремене и повремене послове);

 • уверење/потврда/други доказ о студирању (за студенте који нису радно ангажовани).

За старосне пензионере:

 • фотокопија последњег пензионог чека, или

 • фотокопија решења о пензији

За запослене са непуним радним временом:

 • фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (са наведеном дужином трајања радног времена)

За запослене са пуним радним временом:

 • -фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом.

НАПОМЕНЕ:

1. Сва лица запослена у органима државне управе, аутономне покрајине или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве писмену Сагласност руководиоца/послодавца за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом доласка на тестирање исту доставе у оригиналу.

2. Јавни функционер, чија јавна функција захтева рад са пуним радним временом или стални рад, да би учествовао у изборном поступку за пописивача у Попису 2022, поред остале документације, доставља и позитивно мишљење органа који га је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију.

Уколико је кандидат у моменту пријаве био радно ангажован по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. септембра 2022. године), потребно је да приликом доласка на тестирање донесе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 20. септембра 2022. године достави потврду од Националне службе за запошљавање или ПИО фонда да је незапослен, односно да је престао да му тече стаж осигурања.

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата позваних на тестирање, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.

Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.

За кандидате који су конкурисали за инструкторе

Кандидати који су претходно конкурисали за посао инструктора и већ су предали документацију Пописној комисији не треба поново да доносе документацију уколико у међувремену није дошло до промене радног статуса, највише завршене школе и др. Уколико је дошло до промене треба приложити одговарајућу документацију.

 

 

 
donor
donor
donor
donor