img

Odeljenje za lokalne javne prihode

Šef odeljenja:

Mileva Kovačević

022/431-015, lokal 104

email: milevakovacevic@ruma.rs

Adresa: Glavna 107, I sprat, kancelarija br. 4

 

Odeljenje za lokalne javne prihode obavlja poslove utvrđivanja, naplate i kontrole lokalnih javnih prihoda i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika.U okviru Odeljenja za lokalne javne prihode postoje sledeće unutrašnje organizacione jedinice:

- Odsek za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda i kontrolu;

- Odsek za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanje;        

Odsek za utvrđivanje lokalnih javnih prihoda i kontrolu vrši sledeće poslove:

 • Prijem, obrada i unošenje podataka iz poreskih prijava poreza na imovinu i prijava drugih lokalnih javnih prihoda;
 • Kontrola zakonitosti i pravilnosti obračuna poreskih obaveza, kao i obaveza po osnovu drugih lokalnih javnih prihoda;
 • Vođenje postupka za utvrđivanje obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda za fizička i pravna lica;
 • Donošenje rešenja o utvrđivanju obaveze po osnovu poreza na imovinu, kao i donošenje drugih rešenja od značaja za visinu utvrđene obaveze;
 • Donošenje rešenja o utvrđivanju obaveze po osnovu drugih lokalnih javnih prihoda;
 • Ažuriranje baze podataka obveznika po osnovu poreza na imovinu i drugih lokalnih javnih prihoda;
 • Vođenje postupka po izjavljenim žalbama na doneta rešenja;
 • Poreski prekršaji;

Odsek za naplatu, poresko knjigovodstvo i izveštavanjevrši sledeće poslove:

 • Identifikacija poreskih obveznika i obveznika drugih lokalnih javnih prihoda koji nisu izmirili utvrđene obaveze;
 • Preduzimanje mera redovne i prinudne naplate, kao i preduzimanje mera radi obezbeđenja naplate poreskog duga i duga po osnovu drugih lokalnih javnih prihoda;
 • Vršenje popisa, utvrđivanje početne vrednosti, zaplena nepokretnosti, prodaja pokretnih stvari u postupku prinudne naplate;
 • Izdavanje poreskih uverenja;
 • Vođenje poreskog knjigovodstva;
 • Izrada poreskog završnog računa;
 • Izrada izveštaja i finansijska analiza;

 

Dokumenta koja možete preuzeti 

Uputstvo za podnošenje zahteva za dobijanje korisničkog imena i lozinke za korišćenje novog jedinstvenog informacionog sistema lokalne poreske administracije

Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije - https://lpa.gov.rs

Iznos referentne kamatne stope Narodne banke Srbije - po kojoj se obračunava kamata na iznos reprogramiranog duga, u skladu sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl.glasnik RS", br.15/2016)

 

Zahtevi:

Obrasci:

 

Naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine:

 
Odluke:

 

Ostalo:

Obaveštenja:

 

Kontakti

Utvrđivanje poreske obaveze i kontrola – fizička lica

022/431-015, 478-712 – lokal 110 (kancelarija br. 7);

Utvrđivanje poreske obaveze i kontrola – pravna lica

022/431-015, 478-712 – lokal 106 i lokal 116 (kancelarija br. 3);

Pravni poslovi

022/431-015, 478-712 – lokal 105 (kancelarija br. 3);

Naplata poreza za fizička lica i preduzetnike

022/431-015, 478-712 – lokal 108 (kancelarija br. 3);

Naplata poreza za pravna lica

022/431-015, 478-712 – lokal 108 (kancelarija br. 3);

Poresko knjigovodstvo

022/431-015, 478-712 – lokal 115 (kancelarija br. 3);

Izdavanje poreskih uverenja

022/431-015, 478-712 – lokal 111 (kancelarija br. 8);