img

Odeljenje za opštu upravu i zajedničke poslove

Šef odeljenja:

Mirjana Vujasinović

022/433-910, 022/433-911, 022/433-912, 022/433-913, lokal 120

email: opstauprava@ruma.rs

Adresa: Orlovićeva 5

Lice zaduženo za informacije od javnog značaja: Mirjana Vujasinović telefon: 022/433-910 lokal 120, email: opstauprava@ruma.rs

 

Zahtevi koje možete preuzeti:

Zahtev za promenu prezimena usled razvoda braka

Zahtev za izdavanje izvoda iz MK

Zahtev za izdavanje uverenja o državljanstvu

Zahtev za promenu imena-prezimena

Zahtev za promenu prezimena - priznavanje očinstva

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu umrlih

Zahtev za izdavanje uverenja o slobodnom bračnom stanju

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu venčanih

Zahtev za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih

Zahtev za poništenje duplog unosa u MK i KD

Zahtev za dopunu podataka MK i KD

Zahtev za izlazak matičara - odobrenje zaključenja braka van službenih prostorija

Zahtev za ispravku podataka MK i KD

Zahtev za izdavanje uverenja o podacima iz matičnih knjiga

 

Matična služba


Poslovi koji se obavljaju:

 1. Izdavanje izvoda iz Matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih;

 2. Izdavanje međunarodnih(internacionalnih) izvoda iz Matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih:

 3. Izdavanje Uverenja o slobodnom bračnom stanju kao i Uverenja ''Nulla osta'' radi zaključenja braka u drugim zemljama;

 4. Izdavanje Uverenja po čl.161 i 162 ZUP-a (o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija);

 5. Sačinjavanje zapisnika o promeni prezimena nakon razvoda braka (u roku od 2 meseca od dana donošenja presude);

 6. Prijava rođenja deteta ( ako su roditelji venčani dete može da prijavi tj. Odredi lično ime samo jedan roditelj koji donosi izvod iz Matične knjige venčanih, izvode iz Matične knjige rođenih kao i državljanstva za oba roditelja. Ukoliko roditelji deteta imaju različito državljanstvo potrebno je da daju posebnu izjavu koje državljanstvo određuju detetu. Ukoliko roditelji nisu venčani potrebno je prisustvo oba roditelja radi davanje izjave o priznavanju očinstva, izvodi iz Matičnih knjiga rođenih i državljanstva za oba roditelja i lične karte radi utvrđivanja identiteta.

 7. Vršenje naknadnih upisa u Matične knjige rođenih, venčanih i umrlih – po zahtevu i naloga naših Diplomatskih i konzularnih predstavništava u inostarnstvu ili po zahtevu stranke koja je prijemom u državljanstvo Republike Srbije stekla pravo i za naknadni upis u domaće Matične knjige. U ovom drugom slučaju stranka prilaže – izvod iz Matične knjige rođenih (ne stariji od 6 meseci), Uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci a može i kopija), Uverenje o prebivalištu od Policijske stanice Ruma, kopiju lične karte, izvod iz Matične knjige venčanih (ako u izvodu iz Matične knjige rođenih nije naznačena promena vezana za zaključenje braka a postoji).

 8. Sačinjavanje prijave za zaključenje braka (za buduće mladence koji su rođeni u Rumi potrebno je njihovo obostrano prisustvo s ličnim kartama a ukoliko je neko rođen van Rume potreban je nov izvod iz Matične knjige rođenih kao i Uverenje o državljanstvu. Ukoliko je jedan od budućih bračnih drugova stranac potrebno je da prilikom prijave ima Međunarodni izvod iz Mat.knjige rođenih ili izvod njegove zemlje prevede od strane ovlašćenog sudskog tumača za taj jezik, kao i Uverenje o slobodnom bračnom stanju takođe sa prevodom. Za venčanje u službenoj prostoriji ne naplaćuje se taksa, a za venčanje van službene prostorije naplaćuje se taksa od 3.000,00din. Podrazumeva se da Matičar iz Rume može da venčava samo na području teritorije opštine Ruma. Ukoliko strani državljanin koji želi da se venča ne poznaje dovoljno jezik na kojem će se venčati dužan je da obezbedi ovlašćenog prevodioca za svoj maternji jezik. Takođe je u izuzetnim slučajevima moguće i zaključenje braka putem punomoćnika ali uz Rešenje nadležnog organa uprave i po prethodno pribavljenoj dokumentaciji odnosno overenom punomoćju stranke koja želi da zaključi brak putem punomoćnika i pismenom dokazu o ličnoj sprečenosti da prisustvuje zaključenju braka.

 9. Prijava umrlih radi upisa u Matičnu knjigu umrlih (potrebna su dva primerka Potvrde o smrti izdata od nadležnog organa, lična karta umrlog ili izvod iz Matične knjige rođenih ili venčanih umrlog – ukoliko ih ima, kao i lična karta prijavioca smrti.

 

Pored ovih poslova Matična služba obavlja niz drugih poslova vezanih za udovoljavanje po pismenim zahtevima stranaka ili organa, sačinjavanje Izveštaja o zaključenju braka i Izveštaja o smrti i dostavljanje istih radi upisa nadležnim organima itd.

 

Izvodi iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih se izdaju na šalteru Matične službe, broj telefona: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913, lokal broj 111, a ostali poslovi se obavljaju u kancelarijama broj 5 i 6.

Adresa: Orlovićeva 5, kancelarija broj 5, 6

Broj telefona: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913,lokal broj 122

Dejan Šerbula, Jelena Mirković, Vera Denić

e-mail: maticnasluzba@ruma.rs

Broj telefona: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913 lokal broj 117

 

Brojevi telefona mesnih kancelarija


 1. Voganj:  022/448-007, mkvoganj@ruma.rs

 2. Stejanovci: 022/454-424, mkstejanovci@ruma.rs

 3. Pavlovci: 022/458-222, mkpavlovci@ruma.rs

 4. Kraljevci: 022/449-205, mkkraljevci@ruma.rs

 5. Dobrinci: 022/453-007, mkdobrinci@ruma.rs

 6. Mali Radinci: 022/457-522, mkmaliradinci@ruma.rs

 7. Putinci: 022/441-215, mkputinci@ruma.rs

 8. Žarkovac: 022/2444-128, mkzarkovac@ruma.rs

 9. Donji Petrovci: 022/441-614, mkdonjipetrovci@ruma.rs

 10. Buđanovci: 022/447-215, mkbudjanovci@ruma.rs

 11. Hrtkovci: 022/455-271, mkhrtkovci@ruma.rs

 12. Nikinci: 022/443-262, mknikinci@ruma.rs

 13. Vitojevci: 022/440-618, mkvitojevci@ruma.rs

 14. Grabovci: 022/450-608, mkgrabovci@ruma.rs

 15. Klenak: 022/445-071, mkklenak@ruma.rs

 16. Platičevo: 022/2451-050, mkplaticevo@ruma.rs

 

TAKSE


Takse za izvode iz Mat. knjiga rođenih, venčanih i umrlih na domaćem obrascu

Republička taksa

Svrha doznake: Taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
DIN: 520,00
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97 90-229

 

Takse za internacionalne(međunarodne) izvode iz Mat. knjiga rođenih, venčanih i umrlih

Republička taksa

Svrha doznake: Taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
DIN: 870,00
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97 90-229

 

Takse za uverenje o slobodnom bračnom stanju

Opštinska taksa

Svrha doznake: Opštinski troškovi
Primalac: Opštinska uprava
DIN: 100,00
Broj računa: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 90-229

Republička taksa

Svrha doznake: Taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
DIN: 1.420,00
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97 90-229

 

Takse za uverenja iz Mat. knjiga rođenih, venčanih i umrlih

Opštinska taksa

Svrha doznake: Opštinski troškovi
Primalac: Opštinska uprava
DIN: 100,00
Broj računa: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 90-229

Republička taksa

Svrha doznake: Taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
DIN: 940,00
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97 90-229

 

Takse za uverenja o državljanstvu

Opštinska taksa

Svrha doznake: Opštinski troškovi
Primalac: Opštinska uprava
DIN: 100,00
Broj računa: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 90-229

Republička taksa

Svrha doznake: Taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
DIN: 940,00
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97 90-229

 

Takse za naknadne upise u MKR(po rešenjima opštinske uprave)

Opštinska taksa

Svrha doznake: Opštinski troškovi
Primalac: Opštinska uprava
DIN: 150,00
Broj računa: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 90-229
 

Takse za naknadne upise u MKU (po rešenjima opštinske uprave)

Opštinska taksa

Svrha doznake: Opštinski troškovi
Primalac: Opštinska uprava
DIN: 150,00
Broj računa: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 90-229

Republička taksa

Svrha doznake: Taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
DIN: 940,00
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97 90-229

 

 

Takse za promenu imena/prezimena

Opštinska taksa

Svrha doznake: Opštinski troškovi
Primalac: Opštinska uprava
DIN: 150,00
Broj računa: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 90-229

Republička taksa

Svrha doznake: Taksa
Primalac: Budžet Republike Srbije
DIN: 940,00
Broj računa: 840-742221843-57
Poziv na broj: 97 90-229

 

Takse za ispravke u Mat.knjigama

Opštinska taksa

Svrha doznake: Opštinski troškovi
Primalac: Opštinska uprava
DIN: 150,00
Broj računa: 840-742251843-73
Poziv na broj: 97 90-229

 

 

Lična stanja građana


Poslovi koji se obavljaju:

 1. izdavanje uverenja o državljanstvu

 2. vođenje upravnog postupka ispravke u matičnim knjigama rođenih,venčanih i umrlih

 3. vođenje upravnog postupka naknadnog upisa u matičnu knjigu rođenih i matičnu knjigu umrlih

 4. vođenje upravnog postupka oko promene ličnog imena (imena i prezimena)

 

Adresa: Orlovićeva 5,kancelarija broj 7

Kontakt: Slađana Jošić

e-mail: licnastanja@ruma.rs

Broj telefona: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912, 022/433-913,lokal 123

 

Poslovi informatike


-ažuriranje biračkog spiska, ažuriranje internet prezentacije, sistem 48, e-uprava, održavanje računarske mreže

 

Adresa: Orlovićeva 5, kancelarija broj 20

Kontakt: Dušan Stepanović, Dragana Krečković, Miloš Davidović, Maja Dražić, Mile Vajagić

e-mail: birackispisak@ruma.rs, ruma@ruma.rs

Broj telefona: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912,022/433-913,lokal 114

 

Pisarnica


Sve zahteve,molbe i žalbe koje su upućene drugim odeljenjima građani predaju na pisarnici.

 

Adresa: Orlovićeva 5,šalter

Kontakt: Snežana Sremčević, Snežana Ivanović, Olgica Stevanović

snezanasremcevic@ruma.rs

Broj telefona: 022/433-910,022/433-911, 022/433-912, 022/433-913,lokal 105