Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова

4. март 2019.

Општина Рума и Национална служба за запошљавање филијала Сремска Митровица расписују Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и инвалидна лица у 2019. години.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка на писарници Општинске управе Oпштине Рума улица Орловићева број 5. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 14.3.2019. године.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности Oпштине Рума на број телефона 478-589 или у Пословном центру Националне службе, испостава Рума телефон 478-177 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

1. март 2019.

На основу Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину општина Рума расписује Јавни позив за реализацију програма стручне праксе.

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Општина Рума кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита.

Право учешћа на Јавном позиву има послодавац из приватног и јавног секторапод условима предвиђеним Јавним позивом.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022-478-712 локал 109, или у згради Општинске управе општине Рума ул. Главна 107, први спрат канцеларија број 6 и у Националној служби за запошљавање - Испостава Рума на број телефона 022-478-177.

Јавни позив за доделу средстава за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница

23. март 2018.

Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2018. годину,за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница које делују на територији Општине Рума.

Рок за подношење пријава је од 23.3.2018. године до 12.4.2018. године.

Пријаве се, у затвореној коверти, са назнаком подносиоца, подносе конкурсној комисији путем писарнице Општинске управе општине Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева 5.

Jавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање из избегличких и расељеничких породица

23. март 2018.

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине расписао је јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање из избегличких и расељеничких породица. Помоћ се одобрава једнократно и бесповратно за обављање пољопривредне делатности (пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опрема за пчеларство или машина и опрема за пољопривреду) у циљу економског оснаживања избегличких и расељеничких породица. 

Максимална вредност помоћи је 200.000,00 динара.

Јавни позив је отворен до 20. априла 2018. године

Пријаву са траженом документацијом послати на адресу:

  • ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
  • БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25, са назнаком за ''Јавни позив''
  • 21000 НОВИ САД

За више информација можете се обратити у Повереништво за избеглице, Главна 107 или позвати на 479 162.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији општине Рума

5. март 2018.

Општина Рума расписује јавни позив за реализацију програма стручне праксе која подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм се реализује без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже до 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца.

Захтев за учешће у програму подноси се преко писарнице Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр. 5 на прописаном обрасцу, који се може преузети са сајтa општине Рума www.ruma.rs или са сајта www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену. 

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022-478-712 и у Националној служби за запошљавање - Испостава Рума на број телефона 022-478-177.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001