Articles

Упутство за припрему буџета општине Рума за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину

величина слова

31. јул 2017.

BudžetПоступак прпреме и доношења буџета на свим нивоима власти уређен је Законом о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/2016).

Календаром буџета локалне власти прописано је да локални орган управе надлежан за финансије издаје упутство за припрему нацрта буџета за наредну годину до 01. августа текуће године, а да директни корисници средстава буџета локалне власти достављају предлоге својих финансијских планова надлежном органу, најкасније до 01. септембра.

Буџетским календаром прописано је и да Влада Републике Србије усваја фискалну стратегију и доставља исту Народној скупштини и локалној власти до 15. јуна, а Министар финансија доставља упутство за припрему одлука о буџету локалној власти до 05. јула текуће, за наредну годину.

Обзиром да наведена документа нису достављена локалним властима (нису донета у законом утврђеном року), Одељење за финансије, привреду и пољопривреду општине Рума је сачинило оквирно Упутство за припрему буџета општине Рума за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину, на основу докумената којим располаже (Фискална стратегија за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину, Упутство за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017.годину и пројекцијама за 2018. и 2019.годину, Упутство за припрему програмског буџета).

У складу са чланом 31. и чланом 40. Закона о буџетском систему као и фискалном стратегијом за 2017.годину са пројекцијама за 2018. и 2019.годину, достављамо свим корисницима буџета и одељењима Општинске управе општине Рума, Упутство за припрему буџета општине Рума за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину.

Упутство које вам достављамо садржи основне економске претпоставке, смернице и параметре на основу којих су директни корисници у обавези да израде предлог финансијског плана за 2018.годину са пројекцијама за наредне две фискалне године, уз обавезу да од ове године доставе и Извештај о учинку програма за првих шест месеци текуће године (полугодишњи извештај). На основу члана 41. Закона о буџетском систему, директни корисници средства буџета локалне власти су у обавези да, својим индиректним корисницима за које су надлежни, проследе Упутство за припрему буџета локалне власти ради израде предлога финансијских планова за наредну буџетску годину, да изврше њихово обједињавање и да сачине предлог финансијског плана који ће доставити надлежном органу за финансије у року предвиђеном буџетским календаром.

По достављању наведених аката од стране Министарства финансија Републике Србије извршићемо допуну овог Упутства у оквиру законом предвиђеног рока и обавестити кориснике буџета, како би билаговремено извршили неопходне корекције у предлозима финансијских планова.

Оверене и потписане предлоге финансијских планова за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годинузаједно са Извештајем о учинку програма за првих шест месеци 2017. године (полугодишњи извештај), као и осталим неопходним обрасцима индиректни корисници буџетских средстава нопходно је да доставе Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду најкасније до 01.09.2017.годинепреко писарнице Општинске управе општине Рума.

Директни корисници буџетских средстава, предлоге финансијских планова неопходно је да доставе најкасније до 01.09.2017.године преко писарнице Општинске управе општине Рума.

Упутство за припрему буџета општине Рума за 2018.годину са пројекцијама за 2019. и 2020.годину са свим пратећим обрасцима, можете преузети на званичној интернет страници општине Рума:www.ruma.rs.

НАПОМЕНА: Образац-Преглед капиталних пројеката је преузет са сајта Министарства финансија и потребно је да приликом попуњавања ручно промените године, јер због кашњења Упутства локалној власти од стране надлежног Министарства нисмо у могућности да Вам доставимо адекватне Обрасце. Још једном напомињемо, да ћемо Вас одмах по добијању Упутства и свих неопходних образаца од стране Министарства финансија одмах обавестити како бисте све благовремено попунили.

За све додатне информације можете се обратити на број телефона 478-642 - Одсек за буџет (Маријана Колонџија и Татјана Ковачевић).

Упутство за припрему буџета за 2018. годину

Циљеви програма и програмских активности

Униформни програми и програмске активности ЈЛС - примена од 2017. године

Обрасци за програмски буџет - бланко

Прилог 2 - Преглед капиталних пројеката

Обрасци Excel 2003

Обрасци Excel 2017

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian