Јавни позив банкама

величина слова

13. април 2017.

Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање физичких лица – носиоца активног пољопривредног газдинства са територије општине Рума, за набавку нове пољопривредне механизације, машина, опреме и репроматеријала у сточарству, воћарству, повртарству и ратарству, куповину стоке, живине, пчела, изградњу пластеника и куповину садног материјала у повртарству и воћарству, средстава за заштиту биља, система за наводњавање и изградњу бунара, уз учешће Општине Рума у субвенционисању дела камате, да поднесу писане понуде са условима кредитирања.

Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке  

- које су регистроване за обављање банкарских послова (доставити извод из АПР-а, не старији од 30 дана)

- које доставе понуду у складу са овим јавним позивом

Понуде се подносена писарници Општинске управе општине Рума, улица Орловићева 5, у затвореним ковертама са назнаком “Општина Рума, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду - понуда за краткорочно кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије општине Рума уз учешће општине Рума у субвенционисању дела камате на кредите за набавку средставаза пољопривредну производњу".

Рок за достављање понуде је до 27.04.2017. године до 15 часова.

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе Општине Рума до наведеног рока.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду, ул. Главна 107 први спрат – канцеларија број 6 или на број телефона: 478-712 локал 109.

Преузмите Јавни позив

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001