Одељење за локалне јавне приходе

величина слова

Шеф одељења:

Милева Ковачевић

022/431-015, локал 104

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Адреса: Главна 107, I спрат, канцеларија бр. 4

 

Одељење за локалне јавне приходе обавља послове утврђивања, наплате и контроле локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника.У оквиру Одељења за локалне јавне приходе постоје следеће унутрашње организационе јединице:

- Одсек за утврђивање локалних јавних прихода и контролу;

- Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавање;        

Одсек за утврђивање локалних јавних прихода и контролу врши следеће послове:

 • Пријем, обрада и уношење података из пореских пријава пореза на имовину и пријава других локалних јавних прихода;
 • Контрола законитости и правилности обрачуна пореских обавеза, као и обавеза по основу других локалних јавних прихода;
 • Вођење поступка за утврђивање обавезе по основу локалних јавних прихода за физичка и правна лица;
 • Доношење решења о утврђивању обавезе по основу пореза на имовину, као и доношење других решења од значаја за висину утврђене обавезе;
 • Доношење решења о утврђивању обавезе по основу других локалних јавних прихода;
 • Ажурирање базе података обвезника по основу пореза на имовину и других локалних јавних прихода;
 • Вођење поступка по изјављеним жалбама на донета решења;
 • Порески прекршаји;

Одсек за наплату, пореско књиговодство и извештавањеврши следеће послове:

 • Идентификација пореских обвезника и обвезника других локалних јавних прихода који нису измирили утврђене обавезе;
 • Предузимање мера редовне и принудне наплате, као и предузимање мера ради обезбеђења наплате пореског дуга и дуга по основу других локалних јавних прихода;
 • Вршење пописа, утврђивање почетне вредности, заплена непокретности, продаја покретних ствари у поступку принудне наплате;
 • Издавање пореских уверења;
 • Вођење пореског књиговодства;
 • Израда пореског завршног рачуна;
 • Израда извештаја и финансијска анализа;

 

Документа која можете преузети 

Упутство за подношење захтева за добијање корисничког имена и лозинке за коришћење новог јединственог информационог система локалне пореске администрације

Јединствени информациони систем локалне пореске администрације - https://lpa.gov.rs

Упутство за обвезнике пореза на имовину

Износ референтне каматне стопе Народне банке Србије - по којој се обрачунава камата на износ репрограмираног дуга, у складу са Законом о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", бр.15/2016)

 

Захтеви:

Обрасци:

 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине:

 
 

Одлуке:

 

Остало:

 

Контакти

Утврђивање пореске обавезе и контрола – физичка лица

022/431-015, 478-712 – локал 110 (канцеларија бр. 7);

Утврђивање пореске обавезе и контрола – правна лица

022/431-015, 478-712 – локал 106 и локал 116 (канцеларија бр. 3);

Правни послови

022/431-015, 478-712 – локал 105 (канцеларија бр. 3);

Наплата пореза за физичка лица и предузетнике

022/431-015, 478-712 – локал 108 (канцеларија бр. 3);

Наплата пореза за правна лица

022/431-015, 478-712 – локал 108 (канцеларија бр. 3);

Пореско књиговодство

022/431-015, 478-712 – локал 115 (канцеларија бр. 3);

Издавање пореских уверења

022/431-015, 478-712 – локал 111 (канцеларија бр. 8);

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001