Одељење за урбанизам и грађење

величина слова

 

 

 Шеф одељења:

 Јелена Бркљач

 Адреса:

 Орловићева 5

 Телефони: 433-910, 433-911, 433-912

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Издавање локацијских услова

Контакт:

Тања Урбан, Орловићева број 5, соба број 15

022/433-910, 433-911, 433-912 и 433-913

 

 

 

 

Издавање грађевинске и употребне дозволе

 

Контакт:

Ива Гршић, Љиљана Ђукић, Владислава Повић Орловићева број 5, соба број 17

022/433-910, 433-911, 433-912 и 433-913

 

Водич кроз дозволе за изградњу

Просторни план Општине Рума

 

Све додатне информације потражити на банеру Обједињена процедура

 

Заштита животне средине

 

У склопу Одељења за урбанизам и комунално-стамбене послове Општинске управе у Руми систематизовано је радно место-послови за заштиту животне средине. Послови заштите животне средине обухватају примену следећих закона:

 

 • Закон о заштити животне средине
 • Закон о процени утицаја на животну средину
 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину

 

Закон о заштити животне средине

Закон о заштити животне средине представља општи нормативни оквир унутрашњег и спољашњег система заштите животне средине. Њиме се уређује интегрални систем заштите животне средине, којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине. Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за одрживо управљање природним вредностима и заштитом животне средине.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе врше инспекцијски надзор над извршавањем послова поверених овим законом и прописа донетих на основу овог закона. Јединици локалне самоуправе поверени су следећи послови:

 • Обезбеђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима
 • Одређивање статуса угрожене животне средине и режим санације и ремедијације за подручје од локалног значај
 • Доношење плана заштите од удеса у оквиру надлежности утврђене законом
 • Проглашење стања угрожености животне средине у оквиру надлежности утврђене законом
 • Доношење програма мониторинга и обезбеђивање сталне контроле и праћења стања животне средине, у оквиру надлежности утврђене овим законом и посебним законом
 • Вршење инспекцијског надзора над извршавањем послова поверених овим законом и прописима донетих на основу овог закона.

 

Закон о процени утицаја на животну средину

Овим законом уређује се: поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајан утицај на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати значајан утицај на животну средину друге државе, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину. Јединици локалне самоуправе поверени су послови спровођења поступка процене утицаја на животну средину оног пројекта за који одобрење за изградњу издаје орган јединице локалне самоуправе (нових пројеката и пројеката затеченог стања) и то:

 • Одлучивање и издавање решења о потреби процене утицаја пројеката на животну средину
 • Издавање решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројеката на животну средину
 • Одлучивање и издавање решења у поступку ажурирања студије о процени утицаја на животну средину
 • Учешће у поступку техничког прегледа (пријема) објекта за које је издата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину
 • Вршење инспекцијског надзора

 

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања

Прилог 1

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени затеченог стања

Прилог 2

Захтев за давање сагласности на Студију

Захтев за давање сагласности на Студију - затечено стање

Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину

Захтев за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт инертног и неопасног отпада

Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење или одлагање инертног и неопасног отпада

Захтев за издавање потврде о изузимању од потребе прибављања дозволе за управљање отпадом

Захтев за издавање измењене дозволе за сакупљање,транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћавање и одлагање инертног и неопасног отпада или измењене и Интегралне дозволе за обављање више делатности једног оператера

Захтев за издавање дозволе за рад стационираног извора загађења

Енергетске дозволе

 

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

 


Контакт телефон: 433-910, 433-911, 433-912
Контак особа: Јелена Малешевић, Александра Видаковић, Нада Балчин

 


Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (2.12.2019.)


Решење о одређивању привременог заступника у управном поступку експропријације земљишта (20.7.2020.)

 

 

  

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001