Одељење за друштвене делатности

величина слова

 

Бројеви и локали телефона

 • Шеф одељења: 022/478-589
 • Обрачунски радник за породиљска права 022/478-442, 478-800 локал 106
 • Сарадник за породиљска права, родитељски додатак и дечији додатак 022/478-800 локал 104
 • Референт за дечији додатак и родитељски додатак 022/430-962
 • Сарадник за борачко-инвалидску заштиту 022/478-800 локал 108 и 109
 • Повереништво за избеглица 022/479-162

 

У оквиру одељења за друштвене делатности налазе се службе :

1. Повереништва за избеглице

2. Служба борачко-инвалидске заштите

3. Служба дечије заштите

 

Енергетски заштићен купац

Захтев за остваривање права на субвенцију превоза у градском и приградском саобраћају

 

Одлуке и правилници

Одлука о бесплатном боравку деце у УПВО Полетарац у Руми

Правилник о ближим условима за остваривање бесплатног боравка деце у УПВО Полетарац у Руми

Одлука о додели стипендија, награда, и других видова помоћи студентима, ученицима и спортистима са територије Општине Рума

Одлука о изменама и допунама Одлуке о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

Одлука о праву на родитељски додатак за прво дете 2019

Одлука о праву на финансијску помоћ незапосленим породиљама 2019

Одлука о социјалној заштити у општини Рума

Одлука о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

Одлука о утврђивању категорије лица која остварују право на субвенцију у градском, приградском и међумесном превозу

Правилник о расподели буџетских средстава црквама и верским заједницама које делују на територији Општине Рума

 

Повереништво за избеглице

 

СВИ ЗАХТЕВИ КОМЕСАРИЈАТУ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ПОДНОСЕ СЕ ПРЕКО ПОВЕРЕНИКА ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ОПШТИНЕ БОРАВИШТА

 

Захтев за добијање потврде да се лице налази-не налази у бази

Захтев за накнаду погребних трошкова за расељена лица

Захтев за укидање статуса избеглог лица

 

Зa регистрацију и издавање легитимације расељеног лица потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Лична документа, (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци, и лична карта једног родитеља -  за малолетне),
 3. Пријава боравишта,
 4. Изјава о смештају оверенa у општини или суду, односно уколико странка поседује непокретност и у њој борави приложити доказ о власништву,
 5. Две фотографије (25х32 цм) за старије од шеснаест година.

 Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За издавање дупликата легитимације расељеног лица потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци, и лична карта једног родитеља - за малолетне),
 3. Пријава боравишта,
 4. >Потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица, односно признаница Службеног гласника РС о оглашавању неважећом исте,
 5. Две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

 Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За промену у самој легитимацији расељеног лица потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Лична документа (лична карта - страна са личним подацима, фотографијом и страна са одјавама и пријавама пребивалишта - за пунолетне, извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци, и лична карта једног родитеља -  за малолетне),
 3. Пријава боравишта,
 4. Доказ везан за измену, не старији од шест месеци,
 5. Две фотографије (25х32цм) за старије од шеснаест година.

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За новорођенчад потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Извод из Матичне књиге рођених, не старији од шест месеци,
 3. Пријава боравка,
 4. Личне карте и легитимације расељеног лица оба родитеља.

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За укидање својства избеглог/прогнаног лица потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Решење о признатом својству избеглог-прогнаног лица,
 3. Избегличка-прогнаничка легитимација,
 4. Решење о прихвату у држављанство РС/ извод из истог/ уверење о држављанству РС.

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За признавање својства избеглице малолетном детету  потребно је:

 1. Потписан захтев родитеља,
 2. Нове избегличке легитимације на име родитеља,
 3. Извод из матичне књиге рођених за дете (не старији од шест месеци),
 4. Образац ЗБЕГ 2.

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За накнадну регистрацију потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Стара избегличка-прогнаничка легитимација,
 3. Доказ о спречености одазивању обавезној регистрацији.

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За исправку/измену решења о признавању својств избеглог/прогнаног лица и/или потврде о потрврђивању својства избеглог/прогнаног лица потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Избегличка-прогнаничка легитимација,
 3. Решење о признавању својства избеглог/прогнаног лица и/или потврда о потврђивању својства избеглог/прогнаног лица,
 4. Докази у вези са исправком/изменом (изводи из матичних књига, не старији од шест месеци).

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За оверу решења комесаријата за избеглице клаузулом правоснажности потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Оригинал решење Комесаријата,
 3. Избегличка-прогнаничка легитимација.

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За добијање сагласности за промену боравишта потребно је:
(сагласност издаје повереник за избеглице на основу сагласности повереника из општине у коју се лице пресељава)

 1. Потписан захтев странке,
 2. Доказ да поседује непокретност у општини где се пресељава, или
 3. Изјава власника, који га прима на смештај, оверена у општини
 4. Доказ да је кућа-стан, у који га прима његов. 

За добијање потврде да се лице налази/не налази у бази потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Лични документ (избегличка легитимација или лична карта).

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За добијање потврде да је жалбени поступак у току ради регулисања здравствене заштите потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Решење о укидању статуса,
 3. Лични документ (избегличка-прогнаничка легитимација).

Одлуке ће се доносити у складу са чл. 208. и 161. Закона о општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 33/97 и 31/01)

За накнаду погребних трошкова потребно је:

 1. Потписан захтев странке,
 2. Извод из матичне књиге умрлих,
 3. Избегличка-прогнаничка легитимација  преминулог лица,
 4. Оригинал рачуни погребног предузећа,
 5. Легитимације подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства (избегличко-прогнаничке легитимације, лична карта и извод из матичне књиге рођених, за малолетне чланове породичног домаћинства)
 6. доказ о незапослености са тржишта рада,
 7. доказ о висини примања чланова породичног домаћинства.

Накнада за делимично покриће погребних трошкова припада лицу које је сносило трошкове сахране, под условом:

 1. да је преминуло лице имало статус избeглог-прогнаног лица и да до момента смрти није имало примања, по било ком основу, у РС или земљи порекла,
 2. да лице, које остварује право на накнаду за делимично покриће погребних трошкова, нема приходе веће од 2.500 динара, по члану породичног домаћинства 

О СВИМ НАПРЕД НАВЕДЕНИМ ЗАХТЕВИМА ОДЛУКЕ ЋЕ СЕ ДОНОСИТИ У СКЛАДУ СА ЧЛ. 208. И 161. ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ („СЛ. ГЛАСНИК РС“ БР. 33/97 И 31/01)

 

Служба борачко-инвалидске заштита

Списак документације потребне за остваривање права из области борачко инвалидске заштите

 

Захтеви које можете преузети:

Захтев за права на додатак за негу по републичком закону

Захтев за права на увећање по основу самохраности

Захтев за права породичну и увећану породичну инвалиднину

Захтев за остваривање права на додатак за негу и помоћ

Захтев за остваривање права на личну инвалиднину

Захтев за остваривање права - незапосленост

Захтев за остваривање права на накнаду погребних трошкова

Захтев за остваривање права на повећање процента инвалидитета

Захтев за остваривање права на помоћ у случају смрти

Захтев за остваривање права на ортопедско помагало

Захтев за остваривање права на месечно новчано примање

Захтев за остваривање права на борачки додатак

Захтев за издавање потврде о степену инвалидности – за регистрацију путничког возила

 

 

Лична инвалиднина

 1. Уверење војне поште о околностима рањавања
 2. Медицинска документација из периода рањавања
 3. Нова медицинска документација
 4. Копија личне карте
 5. Уверење о држављанству
 6. Извод из матичне књиге рођених
 7. Уверење из Суда да се против странке не води кривични поступак
 8. Образац број 1 од лекара опште праксе
 9. Захтев

 

Право на ортопедски додатак и додатак за негу и помоћ од стране другог лица

 1. Медицинска документација
 2. Образац број 1 од лекара опште праксе
 3. Захтев

Право могу остварити само војни инвалиди који су рањени пре 27.04.1992.год.

 

Накнада за време незапослености инвалида од I-IV групе

 1. Уверење службе за запошљавање
 2. Копија евиденционог картона и радне књижице
 3. Уверење Агенције за привредне регистре да се не бави предузетничком делатношћу
 4. ПИО запослених да није корисник старосне или инвалидске пензије
 5. ПИО земљорадника да се не задужују порезом и доприносом од пољопривредне делатности
 6. Уверење из Катастра да ли се задужује приходом од некретнине
 7. Захтев

 

Породична инвалиднина по палом борцу

 1. Уверење о околноситма погибије лица по коме се остварује право
 2. Извод из књиге умрлих лица по коме се остварује право
 3. Извод из књиге рођених подносиоца захтева
 4. Уверење о држављанству
 5. Извод из књиге венчаних(ако је у питању брачни друг)
 6. Уверење из ПИО да ли се остварује старосна или инвалидска пензија
 7. Уверење из Катастра о поседовању непокретности
 8. Уверење из Суда да се против странке не води кривични поступак
 9. Захтев

 

Породична инвалиднина по умрлом војном инвалиду

 1. Извод из књиге умрлих за лице по коме се остварује право
 2. Решење о инвалидности за лице по коме се остварује право
 3. Извод из књиге рођених подносиоца захтева
 4. Уверење о држављанству
 5. Извод из књиге венчаних (ако је у питању брачни друг)
 6. Уверење из ПИО да ли се остварује старосна или инвалидска пензија
 7. Уверење из Катастра о поседовању непокретности
 8. Уверење из Суда да се против странке не води кривични поступак
 9. Захтев

 

Увећана породична инвалиднина

 1. Потврда о школовању
 2. Захтев

 

Једнократна помоћ у случају смрти војног инвалида

 1. Извод из књиге умрлих за умрлог војника инвалида
 2. Решење о инвалидности умрлог војника инвалида
 3. Копија личне карте подносиоца захтеве
 4. Оверена изјава два сведока да је умрли војни инвалид живео у заједничком домаћинству са подносиоцем захтева задњих годину дана
 5. Захтев

 

Месечно новчано примање (Висина прихода од утицаја на ово право)

 1. Уверење ПИО да ли је корисник старосне или инвалидске пензије, подносилац захтева и чланови његовог домаћинства
 2. Уверење службе за запошљавање за подносиоца захтева и чланове његовог домаћинства
 3. Уверење Агенције за привредне регистре да ли су подносилац захтева и чланови његове породице пријављени као предузетници
 4. Уверење из Катастра да ли се подносилац захтева и његови чланови породице задужују приходом од нектренина
 5. Уверење о држављанству
 6. Фотокопија важеће личне карте
 7. Оверена изјава сведока о броју чланова домаћинства подносиоца захтева
 8. Извод из књиге умрлих лица по коме се остварује право (ако је у питању породична инвалиднина)
 9. За лица са простора бивше СФРЈ уверење Фонда ПИО из земље претходног пребивалишта
 10. Захтев

 

Туђа нега (везаност за постељу)

 1. Лекарска документација
 2. Образац број 1 од лекара опште праксе
 3. Захтев

 

Право на самохраност

 1. Доказ да подносиоц захтева живи сам у домаћинству, да нема брачног друга нити брачне и ванбрачне деце
 2. Захтев

 

Накнада погребних трошкова

 1. Изјава два сведока да је подносиоц захтева сносио трошкове сахране
 2. Фотокопија личне карте подносиоца захтева
 3. Извод из књиге умрлих
 4. Захтев

 

Право на борачки додатак

 1. Потврда радне организације да је подносиоц захтева у сталном радном односу са пуним радним временом, на које радно место је распоређен и коју стручну спрему поседује.
 2. Уверење о висини месечног примања (сваки месец се доставља)
 3. Решење о признавању својства ратног војног инвалида
 4. Фотокопија личне карте
 5. Уверење о држављанству
 6. Захтев

 

Сва наведена документа морају бити оригинал или оверене копије.

 

 

Група за бригу о деци и породици

 

 

1. Захтев за родитељски додатак – по републичким прописима

Захтев (РД-1-06) преузети на адреси Главна 107, канцеларија број 6

Уз захтев за РОДИТЕЉСКИ ДОДАТАК мајка прилаже:

 1. Извод из матичне књиге рођених за сву своју децу (оригинал или оверена фотокопија, уписан ЈМБГ детета, ако има умрло дете за њега извод из матичне књиге умрлих)
 2. Пријаве пребивалишта за СВУ ДЕЦУ, вади се у Полицијској станици у Руми
 3. Уверење о ДРЖАВЉАНСТВУ РС за МАЈКУ (оригинал стар до 6 месеци или оверена фотокопија)
 4. Фотокопија личне карте мајке (уколико је лична карта са чипом донети је раид очитавања)
 5. Фотокопија ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ МАЈКЕ СА ОБЕ СТРАНЕ
 6. Уверење надлежног органа старатељства да мајка непосредно брине о детету за које подноси захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвајање, као и да мајка није лишена родитељског права у односу на децу претходног  реда рођења
 7. Копија текућег рачуна (уколико је отворен код Поштанске штедионице)
 8. Захтев за родитељски додатак може поднети и отац детета под посебним условима (у случају смрти мајке, уколико је мајка лишена родитељског права, уколико је напустила дете)

Рок за подношење захтева за родитељски додатак је до 6 месеци од дана порођаја.

Закон о финансијској подршци породици са децом ''Сл.гласник бр. 107/09 чл.15а'': ''Уколико у току исплате права на родитељски додатак која се врши у 24 месечне рате корисник права напусти дете, обуставља се даља исплата права до одлуке Министарства надлежног за социјална питања''.

 

 

 2. Захтев за родитељски додатак – по општинским прописима

Захтев за пружање финансијске подршке породици за прворођено дете

Уз захтев подносилац захтева прилаже следеће доказе:

 1. Извод из матичне књиге рођених за своје прво дете (оригинал или оверена фотокопија)
 2. Уверење да је држављанин Републике Србије (оригинал стар до 6 месеци или оверена фотокопија)
 3. Фотокопију личне карте мајке - уколико је лична карта са чипом, донети је ради очитавања
 4. Фотокопију штедне књижице или картице текућег рачуна (било које банке)
 5. Уколико мајка има статус избеглог лица - уместо доказа под редним бројем 2. и 3. прилаже оверену фотокопију избегличке легитимације
 6. Захтев за родитељски додатак може поднети и отац детета под посебним условима (у случају смрти мајке, уколико је мајка лишена родитељског права, уколико је напустила дете)
 7. Потврда пребивалишта из ПС Рума

Рок за поднешење захтева је до годину дана од дана порођаја.

 

  

 

3. Финансијска помоћ незапосленим продиљама

Захтев за остваривање права на финансијску помоћ незапосленим породиљама

Уз захтев за остваривање права на ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ незапосленим породиљама, прилаже се:

 1. Уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци),
 2. Извод из матичне књиге рођених за дете, односно за сву децу претходног реда рођења (оригинал или оверена копија),
 3. фотокопија личне карте – очитани подаци са електронске личне карте (уколико је лична карта са чипом приложити и пријаву пребивалишта),
 4. пријаве пребивалишта за децу о којој непосредно брине,
 5. Уверење Центра за социјални рад општине Рума да непосредно брине о детету за које је поднела захтев, да њена деца претходног реда рођења нису смештена у установу социјалне заштите, хранитељску породицу или дата на усвојење и да није лишена родитељског права у односу на децу претходног реда рођења,
 6. фотокопија картице текућег рачуна отвореног код било које банке,
 7. Уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није осигураник фонда,
 8. Уверење Националне службе за запошљавање (уколико се породиља води на евиденцији незапослених лица),
 9. фотокопија здравствене књижице
 10. рок за подношење захтева - до 6 месеца од дана порођаја

 

 

4. Захтев за признавање права на дечији додатак

Уз захтев за признавање права на дечији додатак подносилац захтева прилаже:

 

 1. ИЗВОДЕ ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ПОРОДИЦИ (оригинал или оверена фотокопија)
 2. УВЕРЕЊЕ ДА ЈЕ ДРЖАВЉАНИН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ - подносилац захтева, (оригинал стар до 6 месеци или оверена фотокопија)
 3. ФОТОКОПИЈЕ ЛИЧНИХ КАРАТА ОДРАСЛИХ ЧЛАНОВА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА, А ЗА ДЕЦУ ПРИЈАВЕ ПРЕБИВАЛИШТА (уколико је лична карта са чипом, донети је ради очитавања)
 4. ФОТОКОПИЈУ СВОЈЕ ОВЕРЕНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ КЊИЖИЦЕ
 5. ПОТВРДУ О ПРИХОДИМА У ТРИ МЕСЕЦА КОЈА ПРЕТХОДЕ МЕСЕЦУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА СВЕ ЧЛАНОВЕ КОЈИ ОСТВАРУЈУ ПРИХОДЕ
 6. УВЕРЕЊЕ ИЗ КАТАСТРА ЗА СВАКОГ ЧЛАНА ЗАЈЕДНИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА ИЗ МЕСТА РОЂЕЊА И МЕСТА ПРЕБИВАЛИШТА (по месту рођења није обавезно за особе рођене ван Србије, али за рођене у Србије је обавезно)
 7. УВЕРЕЊЕ локалне пореске администрације за све пунолетне чланове
 8. ПОТВРДУ О СВОЈСТВУ РЕДОВНОГ УЧЕНИКА ЗА ДЕЦУ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА (основна и средња школа)
 9. ДОКАЗЕ О ЧИЊЕНИЦАМА У ВЕЗИ НЕПОКРЕТНОСТИ, КАО И СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА (препис листа непокретности, уговор у куповини непокретности, решење о порезу, уговор о закупу стана)
 10. ПОТВРДУ НАДЛЕЖНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ О РАЗЛОЗИМА ЗА НЕРЕДОВНО ШКОЛОВАЊЕ
 11. АКТ О РАЗВРСТАВАЊУ ЗА ДЕТЕ ОМЕТЕНО У РАЗВОЈУ (мишљење Интересорне комисије)
 12. АКТ О ПРОДУЖЕЊУ РОДИТЕЉСКОГ ПРАВА
 13. ДОКАЗЕ НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ОСТВАРУЈЕ СТАТУС САМОХРАНОГ РОДИТЕЉА (извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета након развода брака или престанка ванбрачне заједнице, одлука суда о вршењу родитељског права или извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства, потврда војног органа, потврда казнено-поправне установе)
 14. ДОКАЗИ О НЕЗАПОСЛЕНОСТИ (уверење Националне службе за запошљавање или уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање да није осигураник фонда-филијале)
 15. ДОКАЗИ О СТАРАТЕЉСТВУ ИЛИ ХРАНИТЕЉСТВУ (акт надлежног органа старатељства)
 16. ФОТОКОПИЈА КАРТИЦЕ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА СА ОБЕ СТРАНЕ (само уколико је рачун на лично име отворен у поштанској штедионици)

 

За пријаву новорођеног детета за остваривање права на дечији додатак је потребно:

 

 • Извод из М.К. рођених (оригинал, не старији од 6 месеци или оверена фотокопија)
 • Пријава пребивалишта за дете
 • Уверење из катастра за дете из места рођења и места пребивалишта

 

Цензуси за дечији додатак

Захтев за издавање Уверења о коришћењу права на дечији додатак

Пријава настале промене корисника права дечијег додатка

Oдлука о условима и начину остваривања права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

Захтев за остваривање права на накнаду трошкова за вантелесну оплодњу

 

Породиљско одсуствo, одсуства са рада ради неге дететa и одсуства са рада ради посебне неге детета

 

Прописи који се примењују:

- Закон о финансијској подршци породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 113/17 и 50/18)

- Правилник о ближим условима и начину остваривања права на финансијску подршку породици са децом ("Сл. гласник РС", бр. 58/18)

- Правилнико ближим условима, поступку и начину остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета ("Сл. гласник РС", бр. 56/18)

 

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета

Захтев за остваривање права на накнаду зараде, односно накнаду плате за време одсуства са рада или рада са половином пуног радног времена ради посебне неге детета

Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу рођења и неге детета

Захтев за остваривање права на остале накнаде по основу посебне неге детета

Решење о породиљском одсуству и одсуству са рада ради неге детета

Захтев за вештачење здравственог стања детета ради остваривања права на одсуство са рада или рада са половином пуног радног времена по основу посебне неге детета

 

 

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001