Саветник за заштиту права пацијената од сада у локалној самоуправи

величина слова

Драган Лешић

- Орловићева број 5
- уторак и петак, од 10 до 15 часова
- 433-910, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

У складу са Законом о правима пацијената којим се уређују права пацијената приликом коришћења здравствене заштите, начин остваривања и начин заштите тих права, као и друга питања у вези са правима и дужностима пацијената, заштиту права пацијената од 1. децембра 2013. године, обезбеђује јединица локалне самоуправе одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената, као и образовањем Савета за здравље.

Овим решењем заштита права пацијената је измештена из здравствене установе у јединицу локалне самоуправе, чиме треба да се обезбеди већа самосталност и објективност одговорног лица за поступање по приговору пацијента. Саветник за заштиту права пацијената обавља послове заштите права пацијената по поднетим приговорима и пружа потребне информације и савете у вези са правима пацијената.

Право на приговор:

  • Пацијент, односно његов законски заступник (родитељ, усвојитељ или старатељ) који сматра да му је ускраћено право на здравствену заштиту или да му је поступком здравственог радника или здравственог сарадника ускраћено неко од права из области здравствене заштите, има право на приговор;
  • Приговор се подноси усмено или писмено саветнику за заштиту права пацијената у јединици локалне самоуправе на чијој територији се налази седиште здравствене установе, односно приватне праксе на коју се приговор односи;
  • Саветник за заштиту права пацијената дужан је да извештај о утврђеним чињеницама достави подносиоцу приговора у року од 8 радних дана;
  • Подносилац приговора који је незадовољан извештајем саветника за права пацијената може се обратити Савету за здравље у јединици локалне самоуправе, здравственој инспекцији Министарства здравља Републике Србије, надлежном органу организације здравственог осигурања код које је пацијент осигуран.

За територију општине Рума послове саветника за заштиту права пацијената обављаће дипломирани правник Драган Лешић. Он ће примати грађане у згради Општинске управе (Орловићева 5), уторком и петком у времену од 10 до 15 часова, са напоменом да ће се радно време и дани пријема пацијената, мењати у складу са повећањем броја приговора, а у договору са надлежним општинским и републичким органима, о чему ће грађани општине Рума бити благовремено обавештени.

Надзор над спровођењем Закона врши министарство надлежно за послове здравља.

Обавеза здравствене установе је да обезбеди коришћења здравствене заштите у складу са правима пацијената која су прописана Законом. За поступање супротно одредбама Закона предвиђене су прекршајне казне и то новчане, како за здравствену установу, тако и за одговорно лице, односно здравственог радника предузетника, као и за здравственог радника и здравственог сарадника.

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001