img

Vesti

Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Ruma za 2022. godinu

img

Na osnovu člana 31. , člana 36. i člana 40. Zakona o budžetskom sistemu ("Službeni glasnik RS", broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 ispravka, 108/13, 142/14, 68/15 dr.zakon, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 i 149/2020), Uputstva Ministarstva finansija i Fiskalne strategije za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu koju je donela Vlada Republike Srbije, Odeljenje za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma je donelo Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Ruma za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Budžetski korisnici su dužni da realno isplaniraju svoje prihode i rashode i na propisanim obrascima sa detaljnim obrazloženjem dostave svoje planove do 31. avgusta 2021. godine na pisarnicu opštinske uprave.

Za sve dodatne informacije korisnici se mogu obratiti na broj telefona: 022/431 015 lok.112 (Marijana Kolondžija i Tatjana Kovačević).

Uputstvo za pripremu Odluke o budžetu opštine Ruma za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Važni linkovi
  • Budžet Opštine Ruma
  • Građanski vodič kroz budžet
  • Javne nabavke
  • Konkursi za projekte
  • Energetski ugrožen kupac
  • Informator o radu
  • Statut opštine Ruma
donor
donor
donor
donor