img

Вести

Заказана XLVIII седница Општинског већа

img

Print

XLVIII седница Општинског већа Општине Рума ће се одржати 8.2.2018. године са почетком у 10.00 часова у Градској кући у Руми. За седницу је предложен следећи дневни ред:

1. Предлог Правилника о изменама и допунама Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рума и Општинском правобранилаштву општине Рума

2. Разматрање и усвајање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рума за период 01.01-31.12.2017. године

3. Предлог Одлуке о промени буџетске апроприjације

4. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 3.177.360,00 динара

5. Предлог Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве у износу од 9.444.280,08 динара

6. Давање сагласности на измену Плана јавних набавки Општинске управе општине Рума за 2018. годину

7. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за "Источну радну зону 2" у Руми

 

8. Нацрт Одлуке о изради Плана детаљне регулације за Блокове 3-5-8 и 3-5-9 и делове Блокова 3-5-5, 3-5-12 и 3-5-15 у Руми

9. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2018. годину

10. Предлог Одлуке о додели средстава из буџета општине Рума за програме и пројекте из области спорта од значаја за општину Рума за 2018. годину-коришћење сале

11. Предлог Одлуке о избору организације која ће вршити утврђивање тржишне вредности парцеле број 3883/50 к.о. Рума

12. Разматрање и усвајање Извештаја Стручног тима за реализацију пројекта јавно приватног партнерства са елементима концесије за обављање делатности јавног превоза путника на територији општине Рума

13. Разматрање Извештаја о раду жалбене комисије општине Рума за 2017. годину

14. Разматрање и усвајање Предлога Локалног акционог плана за запошљавање општине Рума за 2018. годину

15. Разматрање захтева Надзорног одбора ЈП " Водовод" Рума за давање сагласности на Одлуку о набавци основних средстава

16. Предлог Закључка о ослобађању општине Рума за плаћање накнаде за утрошак воде остварен у објекту-јавни тоалет на Градској пијаци

17. Предлог Закључка о ослобађању општине Рума за плаћање накнада и других трошкова у поступку прибављања одобрења, услова, сагласности, потврда, уверења и других аката које издају јавна предузећа из њихове надлежности а чији је оснивач општина Рума

18. Предлог Решења о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије општине Рума у 2018. години

19. Предлог Одлуке о давању сагласности на вансудско поравнање ради накнаде нематеријалне штете услед уједа паса луталица

20. Предлог Решења о доношењу привремених урбанистичких услова за постављање пијачних тезги на катастарској парцели број 1350 к.о. Путинци у Путинцима

21. Предлог Решења о додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за општину Рума у 2018. години

22. Текућа питања.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor