img

Вести

Замена столарије -Јавни позив намењен привредним субјектима

img

Print

На основу члана 70. Закона о енергетској ефикасности и рационалној употреби енергије ("Службени гласник РС", број 40/2021) и Правилника о суфинансирању мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова Општине Рума бр. 06-99-8/2021-II од дана 26.07.2021. године, Председник општине Рума дана 28.07.2021. године расписује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА.

На основу Правилника о суфинансирању мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова (у даљем тексту Правилник), а у складу са чланом 15. Правилника, расписује се Јавни позив ради избора директних корисника (у даљем тексту: привредни субјекти) који се баве израдом и уградњом спољашње столарије (прозора и врата по мери) на стамбеним објектима. Мера енергетске ефикасности у домаћинствима предвиђена Правилником, спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве израдом и уградњом спољашње столарије (прозора и врата по мери) на стамбеним објектима, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства (у даљем тексту: грађани) на територији Општине Рума. Грађани који остваре право на суфинансирање могу набавити добра искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног позива.

Циљ спровођења мере енергетске ефикасности је унапређење енергетске ефикасности у домаћинствима на територији Општине Рума.

На јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који се баве израдом и уградњом спољашње столарије (прозора и врата по мери) и испуњавају следеће услове:

  • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци пре подношења пријаве;
  • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
  • да имају атесте за материјале и производе;
  • да имају седиште или издвојену пословну јединицу на територији Општине Рума.

Јавни позив за избор директних корисника у спровођењу мера енергетске ефикасности породичних кућа и станова (Конкурс намењен ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА који се баве израдом и уградњом спољашње столарије)

Пријавни формулар - Образац 1

Изјава о учешћу на Јавном позиву  - Образац 2

Изјава о прибављању података - Образац 3

Подносиоци пријаву за учешће на јавном позиву попуњавају на српском језику.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац и пратећа документација предају се на писарници Општинске управе општине Рума, Орловићева број 5.

Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног позива на званичној интернет презентацији Општине Рума.

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 064/82 97 590, сваког радног дана од 07 до 15 часова.

За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу:

е-mail: energetskaefikasnost@ruma.rs

Након јавног позива привредним субјектима Општина Рума ће врло брзо расписати и јавни конкурс намењен грађанима.
donor
donor
donor
donor