img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

Поступајући по захтеву носиоца пројекта "KOSANOVIĆ GROUP" DOO RUMA, Владимира Назора 92б, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Повећање капацитета постојећег постројења за складиштење и третман неопасног отпада" на к.п. 6859/1 и 6859/2 КО Рума, Општина Рума, Одељење за урбанизам и грађење је увидом у достављену документацију уз Захтев и по спроведеном поступку разматрања Захтева утврдило да је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину о чему је одлучено Решењем бр. 501- 70/2021- VIII од 14.07.2021. године.

Против овог решења заинтересована јавност може да изјави жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Конкурси за пројекте
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor