img

Вести

Рани јавни увид

img

Print

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре оглашава рани јавни увид поводом израде измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфрастгруктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница.

Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфрастгруктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад - Рума - Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац - Лозница, објављена је у "Слубженом гласнику РС", број 88/17.

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 5. фебруара 2018. године до 19. фебруара 2018. годне на званичним интернет страницама министарства надлежног за послове просторног планирања и јединице локалне самоуправе у обухвату планског документа, односно у згради општинске управе општине Рума.

Министарство надлежно за послове просторног планирања, као носилац израде предметног просторног плана организује јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине, очекиваним ефектима планирања и др.

Позивају се органи, организације и јавна предузећа који су овлашћени да утврђују услове за заштиту и уређење простора и изградњу објекта да дају мишљење у погледу услова и неопходног обима и степена процене утицаја на животну средну.

Правна и физичка лица могу доставити примедбе и сугестије у писаној форми Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре - Сектор за просторно планирања и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, у току трајања јавног увида, закључно са 19. фебруараом 2018. године.

Преузмите материјал за рани јавни увид
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor