img

Вести

План постепеног увођења родно одговорног буџетирања

img

Print

На основу члана  2. став  58 в., члана 35. став 7., члана 37. став 3, члана 40.став 7., и члана 79. став 1.  Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16, 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020) Одељење за финансије, привреду и пољопривреду општине Рума доноси План постепеног увођења родно одговорног буџетирања у поступак припреме и доношења буџета општине Рума за 2022. годину.

Родно одговорно буџетирање подразумева родну анализу буџета са циљем унапређења родне равноправности, а препознавањем потреба које имају грађанке и грађани у Општини Рума и креирањем адекватних мера које одговарају на те потребе, унапређује се квалитет живота у заједници у оквирима на које локална самоуправа може да утиче.Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor