img

Вести

Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији АП Војводине

img

Print
Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину стамбене јединице или за доградњу, адаптацију, реконструкцију, текуће и инвестиционо одржавање стамбене јединице у власништву или сувласништву, породицама у којима се роди треће или четврто дете са пребивалиштем на територији АП Војводине.
 
Под стамбеном јединицом из претходног става сматрају се непокретности (станови или куће) које се налазе у седиштима градова и општина, као и у селима изван градских и општинских седишта на територији АП Војводине, и то на земљишту које је планским документом предвиђено за градњу и које су уписане у катастар непокретности.
 
Право учешћа на Конкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице  у којима се почев од 1.1.2020. године роди треће или четврто дете. 
 
Учесници Конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом и за једну намену и то: 
1. за куповину некретнине; 
2. за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине. 
 
Висина тражених средстава не може бити већа од 1.200.000,00 динара. Износ додељених средстава може бити мањи од траженог.
Пријава се може преузети са веб сајта Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова Сектор за демографију и бригу о породици – PS za socijalnu politiku , а све додатне информације могу се добити и на телефон: 021/452-317, 021/487 - 4255, 021/ 487 - 4073. 
 
Конкурс је објављен 17.3.2021.године и траје до 17.5.2021.године.Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor