img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

Поступајући по захтеву носиоца пројекта "KESER INŽENJERING 2020 DOO" из Руме, ул. Вука Караџића бр. 85, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта изградња бетонске базе, на к.п. бр. 472/5 К.О. Вогањ, Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину објављује обавештење:

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Oпштине Рума, ул. Орловићева бр. 5 соба бр. 24 у периоду од 20.01.2021. до 29.01.2021. год. у времену од 10 до 14 часова. У истом року, заинтересована јавност може доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.
donor
donor
donor
donor