img

Вести

Најважније измене у опорезивању порезом на имовину за 2021. годину

img

Print

За сврху утврђивања основице пореза на имовину, помоћни објекти се разврставају у исту групу са гаражама.

Дакле, групе одговарајућих непокретности код утврђивања пореза на имовину за 2021. годину су:

- грађевинско земљиште;

- пољопривредно земљиште;

- шумско земљиште;

- друго земљиште;

- стан;

- кућа за становање;

- пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевински објекти који служе за обављање делатности;

- гараже и помоћни објекти.

Дефинисано је значење, на следећи начин:

Гаража је објекат или посебан део објекта који чини функционалну целину, односно гаражни бокс, односно гаражно место, намењен за паркирање возила, односно за смештај ваздухоплова, односно пловила, осим гараже која се састоји од више гаражних места, односно гаражних боксова, са заједничким деловима који служе приступу сваком гаражном месту, односно гаражном боксу, намењеном за обављање услужне делатности паркиралишта возила, односно смештаја ваздухоплова, односно пловила.

Помоћни објекти су:

- самостални објекти који не служе за становање или за обављање делатности и не разврставају се у станове, у куће за становање, у пословне зграде и друге грађевинске објекте који служе за обављање делатности, а то су:

помоћни објекти који нису зграде (бунари, базени, резервоари, цистерне и сл.)

помоћне зграде (приземне зграде и зграде чија је подна површина испод површине земње) које су у функцији стамбеног, односно пословног објекта, који је изграђен на истом земљишту (котларнице, подруми, шупе за смештај огрева и сл.);

-економски објекти, у складу са Законом о планирању и изградњи (објекти за гајење животиња (стаје за гајење коња, штале за гајење говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца, свиња. као и објекти за гајење голбова, кунића, украсне живине и птица); пратећи објекти за гајење домаћих животиња (испусти за стоку, бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти за складиштење осоке); објекти за складиштење сточне хране (сеници, магацини за складиштење концетроване сточне хране, бетонирано сило јаме и сило тренчеви), објекти за складиштење пољопривредних производа (амбари, кошеви), рибњаци, кречане, ћумуране и други слични објекти на пољопривредном газдинству (објекти за машине и возила, пушнице, сушионице и сл.);

- надстрешнице основе преко 10м2 које су самостални објекти.

За помоћне објекте примењиваће се просечна цена 1м2 гараже и гаражних места (према важећој одлуци).

До 31.01.2021. године обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге дужни су да поднесу пријаве за помоћне објекте и све друге промене од значаја за утврђивање обавезе пореза на имовину.

 
Важни линкови
  • Буџет Општине Рума
  • Грађански водич кроз буџет
  • Јавне набавке
  • Конкурси за пројекте
  • Енергетски угрожен купац
  • Информатор о раду
  • Статут општине Рума
donor
donor
donor
donor